Open navigation

Công văn 1751/TCHQ-TXNK Phân loại mặt hàng thép


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1751 / TCHQ - TXNK

V/v phân loại mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hyosung Việt Nam.

(Đ/c: KCN Nhơn Trạch 5, Nhơn Trạch, Đồng Nai)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27012016-HS ngày 29/1/2016 của Công ty TNHH Hyosung Việt Nam (Công ty) kiến nghị tách mã HS mới cho mặt hàng thép có chứa nguyên tố Bo, Crôm nhưng có hàm lượng Carbon cao trong nước chưa sản xuất được. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Về phân loại hàng hóa:


  Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 103 / 2015 / TT - BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính;


  Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182 / 2015 / TT - BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính;


  Theo chú giải 1(e) và 1(f) Chương 72;


  Trường hợp mặt hàng của Công ty là thép hợp kim có hàm lượng Carbon không quá 1,2% tính theo trọng lượng và Crôm từ 10,5% trở lên tính theo trọng lượng, có thể chứa hoặc không chứa nguyên tố khác thì được phân loại theo thép không gỉ, thuộc Phân Chương III, Chương 72 - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


  Trường hợp mặt hàng thép có chứa ít nhất một trong các nguyên tố với hàm lượng sau: Bo từ 0,0008% trở lên, Crôm từ 0,3% trở lên thì được phân loại theo thép hợp kim khác, thuộc Phần Chương IV, Chương 72 - Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.


  Theo đó, các dòng hàng thuộc 02 Phân chương nêu trên không có tiêu chí liên quan đến hàm lượng Carbon để xác định mã số hàng hóa. Như vậy, việc Công ty đề nghị tách mã HS của mặt hàng thép hợp kim có chứa nguyên tố Bo hoặc Crôm có hàm lượng Carbon cao từ 0,65% trở lên thành mã số riêng biệt là không phù hợp với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, Danh mục HS của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) và Danh mục Thuế quan hài hòa ASEAN (AHTN) của các nước ASEAN.

 2. Về việc áp dụng biện pháp tự vệ:


Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương để được xem xét, xử lý theo đúng quy định.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để TNHH Hyosung Việt Nam biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

 • Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.