Open navigation

Công văn 1767/TCHQ-TXNK Hoàn thuế do bổ sung C/O


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1767 / TCHQ - TXNK 

V/v hoàn thuế do bổ sung C/O

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội.


Tiếp theo công văn số  1473 / TCHQ - TXNK  ngày 26/2/2016 của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hoàn thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể đối với việc hoàn thuế trong trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (dưới đây gọi tắt là C/O) như sau:


  • Trường hợp doanh nghiệp đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , thuộc diện hoàn trước kiểm tra sau thì cơ quan Hải quan thực hiện theo quy định hiện hành.


  • Trường hợp doanh nghiệp nộp bổ sung C/O nhưng không đáp ứng đủ Điều kiện quy định tại Khoản 5 Điều 129 Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC , thì thực hiện kiểm tra trước khi hoàn thuế; nếu C/O đảm bảo hợp lệ, đáp ứng đầy đủ Điều kiện theo hướng dẫn tại công văn số  1122 / TCHQ - GSQL  ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan thì cơ quan Hải quan thực hiện hoàn thuế cho doanh nghiệp theo quy định hiện hành.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Mạnh Hùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.