Open navigation

Công văn 339/GSQL-GQ1 Xuất khẩu than cục


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  339 / GSQL - GQ1 

V/v Xuất khẩu than cục

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

(Đ/c: Số 226, Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội)


Hiện nay, việc xuất khẩu than thực hiện theo quy định tại Thông tư số  15 / 2013 / TT - BCT  ngày 15/7/2013 của Bộ Công Thương. Theo đó, tại phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư  15 / 2013 / TT - BCT  Bộ Công Thương quy định từ sau năm 2015 sẽ hạn chế xuất khẩu mặt hàng than cục các loại.


Tại thông báo số  49 / TB - VPCP  ngày 12/02/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, Phó Thủ tướng giao Bộ Công Thương “chỉ đạo các đơn vị liên quan từ năm 2015 không được xuất khẩu than cám, điều chỉnh hợp lý kế hoạch khai thác và dự trữ than để đảm bảo cho sản xuất điện trong các năm 2018-2020”.


Như vậy, Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì quản lý đối với mặt hàng khoáng sản than xuất khẩu. Do đó đề nghị xem xét cho phép xuất khẩu các loại than cục từ năm 2016 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam liên hệ Bộ Công Thương để được xem xét giải quyết.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị  biết / .Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);

  • Lưu: VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.