Open navigation

Công văn 1590/VPCP-KGVX Báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị 1973/CT-TTg


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1590 / VPCP - KGVX 

V/v báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số  1973 / CT - TTg  ngày 7/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ.


Về đề nghị của Ban Tuyên giáo Trung ương tại văn bản số  86 - CV / BTGTW  ngày 01 tháng 3 năm 2016 về việc bổ sung báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị số  03 - CT / TW  của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:


Giao Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ thực hiện yêu cầu của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc báo cáo kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số  1973 / CT - TTg  ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại văn bản nêu trên.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);

  • Ban Tuyên giáo TW;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định,

Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, VPBCSĐCP;

  • Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.