Open navigation

Công văn 1645/VPCP-V.III Bổ sung và điều chỉnh nội dung Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 1645 / VPCP - V .III

V/v bổ sung và điều chỉnh nội dung Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIII

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các Bộ: Ngoại giao, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính.


Tổng Thư ký Quốc hội có Công văn số 39 / TTKQH - TH ngày 11 tháng 3 năm 2016 về việc bổ sung nội dung Chương trình Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIII (dự kiến khai mạc vào ngày 21 tháng 3 năm 2016, bế mạc vào ngày 16 tháng 4 năm 2016). Về việc này, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:


  1. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ trình Quốc hội phê chuẩn thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.


  2. Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan chuẩn bị Báo cáo của Chính phủ về kết quả đàm phán và ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và các vấn đề có liên quan (gửi đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu).


  3. Đối với 02 Báo cáo của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch tài chính 5 năm 2016 - 2020: Tại Phiên họp thứ 46 Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất rút 02 nội dung này ra khỏi Chương trình Kỳ họp. Đề nghị các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính tiếp tục hoàn thiện 02 Báo cáo này để trình Quốc hội xem xét, quyết định tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ biết, thực hiện (xin gửi kèm bản chụp Công văn số 39 / TTKQH - TH ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Tổng Thư ký Quốc hội)./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Chủ tịch Quốc hội;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

  • HĐDT và các Ủy ban của QH;

  • VPQH: TTKQH; các Vụ: TH, HC;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, QHQT;

  • Lưu: VT, V.III (3b).Th

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM


Nguyễn Văn Tùng

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.