Open navigation

Công văn 3065/BTC-QLCS Triển khai Nghị định 04/2016/NĐ-CP và Thông tư 23/2016/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 3065 / BTC - QLCS

V/v triển khai Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC .

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Ngày 06/01/2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52 / 2009 / NĐ - CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Tiếp đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC ngày 16/02/2016 hướng dẫn một số nội dung về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL).


Nội dung của Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP và Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC có nhiều điểm mới về xác định đơn vị SNCL đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp; quy trình, thủ tục xác định giá trị tài sản và giao tài sản cho đơn vị SNCL, đồng thời quy định cụ thể thời hạn thực hiện từng khâu công việc.


Để đẩy nhanh tiến độ xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị SNCL quản lý, tạo điều kiện cho các đơn vị khai thác, sử dụng tài sản có hiệu quả; Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:


 1. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về các nội dung của Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP của Chính phủ và Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC của Bộ Tài chính nêu trên để triển khai thực hiện.


 2. Thực hiện rà soát toàn bộ các đơn vị SNCL hiện có thuộc phạm vi quản lý để xác định:


  1. Các đơn vị SNCL đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC (gọi là đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ tài chính).


  2. Các đơn vị SNCL chưa đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC (gọi là đơn vị sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính).

 3. Trên cơ sở kết quả rà soát, Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Thông báo danh mục các đơn vị SNCL thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp.


  Thời hạn hoàn thành: Trước ngày 20/5/2016.


 4. Các đơn vị SNCL đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp thực hiện:


  1. Kiểm kê, phân loại tài sản theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.


  2. Thực hiện xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC và báo cáo cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định giao tài sản cho đơn vị.


   Thời hạn thực hiện điểm a, điểm b nêu trên là 06 tháng kể từ ngày có Thông báo danh mục đơn vị SNCL đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp của cấp có thẩm quyền.


  3. Thực hiện kê khai, báo cáo và đăng nhập thông tin về tài sản nhà nước sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước theo thời hạn quy định tại Điều 18 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC của Bộ Tài chính.


 5. Ban hành Quyết định và tổ chức giao tài sản cho đơn vị SNCL tự chủ tài chính đúng thời hạn quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 1 Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP của Chính phủ và Điều 11 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC của Bộ Tài chính.


 6. Đối với các đơn vị SNCL không đủ điều kiện được nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp, đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo chấm dứt ngay việc sử dụng tài sản nhà nước vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết; xử lý các trường hợp sử dụng tài sản không đúng mục đích được giao. Các trường hợp có nhu cầu sử dụng tài sản vào mục đích sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cho thuê, liên doanh, liên kết thì thực hiện theo đúng quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04 / 2016 / NĐ - CP của Chính phủ và Điều 19, Điều 20 Thông tư số 23 / 2016 / TT - BTC ngày 16/02/2016 của Bộ Tài chính.


Trong quá trình thực hiện có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để phối hợp, xử lý./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Sở TC các tỉnh, TP trực thuộc TW;

 • Lưu: VT, QLCS.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Hữu Chí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.