Open navigation

Công văn 833/TCT-KK Chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  833 / TCT - KK 

V/v chứng từ thanh toán hàng nhập khẩu qua bên thứ ba.

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  11889 / CT - TT & amp ;HT ngày 26/10/2015 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc chứng từ thanh toán tiền hàng nhập khẩu cho trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thanh toán tiền hàng vào tài khoản của một cá nhân ở nước ngoài. Về vấn đề này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Nghị định số  101 / 2012 / NĐ - CP  ngày 22/11/2012 của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.


Căn cứ quy định tại Khoản 1 ,2 ,3 ,4c Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về điều kiện khấu trừ đầu vào.


Căn cứ khoản 6b, Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT - BTC  ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính về chứng từ thanh toán qua ngân hàng.


Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng được coi là hợp lệ và đủ điều kiện khấu trừ đầu vào, hoàn thuế và tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN là các chứng từ thanh toán không trái với quy định tại Nghị định số  101 / 2012 / NĐ - CP  ngày 22/11/2012 của Chính Phủ và đảm bảo các điều kiện theo quy định tại khoản 1; 2; 3; 4c Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; Khoản 6c, Điều 3 Thông tư số  119 / 2014 / TT -  BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài chính.


Trường hợp Công ty TNHH Việt Nam Mỹ Thanh thực hiện thanh toán hợp đồng nhập khẩu với người bán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba theo chỉ định của người bán được quy định trong hợp đồng là một cá nhân người nước ngoài, mở tài khoản tại nước ngoài, không có mặt tại Việt Nam thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng nêu trên không đủ điều kiện để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định về chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ CST, PC-BTC;

  • Vụ CS, PC - TCT

  • Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.