Open navigation

Công văn 880/TCT-CS Chính sách thu tiền thuê đất


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  880 / TCT - CS 

V/v chính sách thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội

(Đ/c: 2 Phùng Hưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội)


Trả lời Công văn số 1861  CV / XDGTĐT  ngày 18/11/2015 của Công ty cổ phần xây dựng giao thông đô thị Hà Nội về miễn nộp tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Tại khoản 32 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế quy định: “32. Điều 106 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  Điều 106. Xử lý đối với việc chậm nộp tiền thuế


  1. Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế thì phải nộp đủ tiền thuế và tiền chậm nộp theo mức lũy tiến 0, 05% / ngày  tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp không quá chín mươi ngày; 0, 07% / ngày  tính trên số tiền thuế chậm nộp đối với số ngày chậm nộp vượt quá thời hạn chín mươi ngày.”


 • Căn cứ quy định tại Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số  83 / 2013 / NĐ - CP  ngày 22/07/2013 của Chính phủ:


+ Tại khoản 2 Điều 26 quy định:


“2. Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với trường hợp người nộp thuế tính thuế hoặc thời hạn nộp thuế ghi trên thông báo, quyết định, văn bản của cơ quan thuế hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác”


+ Tại điểm a, khoản 1 Điều 34 quy định:


“Điều 34. Tính tiền chậm nộp đối với việc chậm nộp tiền thuế


1. Các trường hợp phải nộp tiền chậm nộp tiền thuế

a) Người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế, thời hạn ghi trong quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế của cơ quan thuế và quyết định xử lý của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan thuế thì phải nộp thêm tiền chậm nộp tiền thuế.


Đề nghị Công ty cổ phần Xây dựng giao thông đô thị Hà Nội thực hiện nộp tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp theo thông báo của cơ quan thuế theo quy định tại khoản 32 Điều 1 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  của Bộ Tài chính nêu trên.


Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục Thuế thành phố Hà Nội;

 • Vụ PC, Vụ CST-BTC;

 • Cục QLCS;

 • Vụ Pháp chế (TCT);

 • Lưu VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.