Open navigation

Công văn 922/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 922 / TCT - CS

V/v: chính sách thuế TNDN

Hà Nội , ngày 09 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế


Trả lời công văn số 7922 / CT - KTr1 ngày 08/12/2015 của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 1. Về ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư mở rộng


  - Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96 / 2015 / TT - BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn như sau:


  “1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78 / 2014 / TT - BTC như sau:


  “2a. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép đầu tư hoặc đã thực hiện đầu tư trong giai đoạn năm 2009 - năm 2013, tính đến kỳ tính thuế năm 2014 đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì được hưởng ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.


  Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng Điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời Điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32 / 2013 / QH13 , Luật số 71 / 2014 / QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”


  Theo trình bày của Cục Thuế tại công văn hỏi và nội dung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000069 ngày 26/08/2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp, Công ty cổ phần Prime Thiên Phúc thành lập năm 2007 và thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất men Frit tại cụm Công nghiệp chế biến Cát Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (năm 2010 quy hoạch thuộc Khu công nghiệp Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế); Theo nội dung nêu tại Giấy chứng nhận đầu tư số 31131000069 nêu trên thì dự án đầu tư Nhà máy sản xuất men Frit của Công ty hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất năm 2010.

  Ngày 16/10/2015, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 4311 / TCT - CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về chính sách thuế TNDN, trong đó hướng dẫn chung về chính sách ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp các đơn vị được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng trước năm 2009, từ năm 2010 trở đi dự án đầu tư mở rộng hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh (công văn photocopy kèm theo).


  Đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế căn cứ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và công văn số 4311 / TCT - CS nêu trên, đối chiếu với trường hợp của Công ty cổ phần Prime Thiên Phúc để xử lý theo quy định.


 2. Về kế thừa ưu đãi thuế TNDN


Tại Điểm 2.7 Khoản 2 Mục I Phần H Thông tư số 130 / 2008 / TT - BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế TNDN như sau:


“2.7. Doanh nghiệp thành lập từ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất chịu trách nhiệm trả các Khoản nợ tiền thuế, tiền phạt về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp bị chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất và được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp cho thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các Điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty CP Prime Phong Điền được tách từ Công ty CP Prime Thiên Phúc theo Quyết định số 10 / 2010 / QĐ - PTP ngày 12/03/2010 của Công ty CP Prime Thiên Phúc, trên cơ sở tách dự án Nhà máy sản xuất men Frit 40.000 tấn / năm sang cho công ty được tách (Công ty CP Prime Phong Điền) tiếp nhận và đầu tư; và sau đó hai bên ký hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ dự án cho Công ty CP Prime Phong Điền thì Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể: Công ty cổ phần Prime Phong Điền được kế thừa ưu đãi thuế TNDN của dự án cũ đang được hưởng (nếu có) cho Khoảng thời gian còn lại nếu vẫn đáp ứng các Điều kiện ưu đãi theo quy định của pháp luật thuế TNDN.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế được biết ./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Vụ PC (BTC);

 • Vụ PC (TCT);

 • Lưu: VT, CS(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.