Open navigation

Công văn 948/TCT-CS Chính sách thuế thu nhập cá nhân


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  948 / TCT - CS 

V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục thuế tỉnh Kiên Giang.


Trả lời công văn số  917 / CT - THNVDT  ngày 10/09/2015 và công văn số  233 / CT -  THNVDT ngày 09/03/2015 của Cục thuế tỉnh Kiên Giang đề nghị hướng dẫn việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với trường hợp doanh nghiệp có từ 02 cá nhân trở lên góp vốn bằng nhau trong đó có một người là đại diện theo pháp luật, đồng thời đang là người đại diện theo pháp luật hoặc người có số vốn góp cao nhất tại một doanh nghiệp khác đang hoạt động, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Liên quan đến vướng mắc của Cục thuế, Bộ Tài chính đã có công văn số  13533 / BTC -  TCT ngày 29/09/2015 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề này. Tại công văn số  737 / BKHĐT -  TCTT ngày 29/01/2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

“Tại Khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư 2005 quy định nhà đầu tư có dự án thuộc đối tượng quy định tại Điều 32 của Luật này được hưởng thuế suất ưu đãi, thời hạn hưởng thuế suất ưu đãi, thời gian miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Theo quy định của pháp luật về thuế TNDN, tại điểm d Khoản 5 Điều 19, Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế TNDN và điểm 2.2 Mục I, Phần H, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC  ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  quy định:

2.2. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:...

d. Doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới

Theo nội dung tại văn bản số  13533 / BTC - TCT ngày 29/09/2015 của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng đối với trường hợp công ty TNHH thành lập năm 2011 do 02 cá nhân góp vốn, mỗi người góp 50% và trường hợp doanh nghiệp có nhiều hơn 02 thành viên góp vốn mà các thành viên góp vốn bằng nhau trong đó có 01 cá nhân giữ vai trò là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đồng thời làm giám đốc của một doanh nghiệp khác thuộc diện điều chỉnh tại điểm d Khoản 5 Điều 19 Nghị định số  124 / 2008 / NĐ - CP  và Điểm 2.2 Mục I, Phần H, Thông tư số  130 / 2008 / TT - BTC ”.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Kiên Giang được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTr Vũ Thị Mai (để b/c);

  • Vụ CST, Vụ PC (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS-3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.