Open navigation

Công văn 9865/CT-HTr Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và San Marino


TỔNG CỤC THUẾ

CỤC THUẾ TP HÀ NỘI

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  9865 / CT - HTr 

V/v Thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và San Marino

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: - Các phòng thuộc Văn phòng Cục;

- Các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã.


Ngày 29/02/2016, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số  770 / TCT - HTQT  thông báo hiệu lực của Hiệp định thuế giữa Việt Nam và San Marino.


Để triển khai thực hiện hướng dẫn tại Công văn số  770 / TCT - HTQT  ngày 29/02/2016, Cục Thuế TP Hà Nội đề nghị các phòng thuộc Văn phòng Cục, các Chi cục Thuế quận, huyện, thị xã trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện các nội dung sau:


  • Phổ biến, quán triệt nội dung hướng dẫn tại Công văn số  770 / TCT - HTQT  ngày 29/02/2016 đến toàn thể cán bộ, công chức thuộc đơn vị nắm bắt được nội dung.


  • Phòng TT-HT NNT thực hiện đăng tải nội dung Công văn số  770 / TCT - HTQT  ngày 29/02/2016 lên Trang thông tin nội bộ (http: / / cthn)  và website (http: / / hanoi .gdt.gov.vn).


Đề nghị các phòng, các Chi cục thuế triển khai các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có vướng mắc phải kịp thời xử lý và báo cáo về Cục Thuế (Phòng TT-HT NNT) để tổng hợp báo cáo Tổng cục Thuế.


(Cục Thuế TP Hà Nội gửi kèm Công văn số  770 / TCT - HTQT  ngày 29/02/2016)


Đề nghị các Phòng, các Chi cục Thuế nghiêm túc thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Ban Lãnh đạo Cục;

  • Lưu: VT, HTr(2).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Mai Sơn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.