Open navigation

Công văn 711/BHXH-CĐ Hướng dẫn điều chỉnh nội dung thông báo 54/BHXH-CĐ


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  711 / BHXH - CĐ 

V/v Hướng dẫn điều chỉnh nội dung thông báo số 54 / BHXH - CĐ 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Quận, huyện.


Tại thông báo số  54 / BHXH - CĐ  ngày 07 tháng 03 năm 2016 của  BHXH / TP  đề nghị BHXH quận, huyện tạm ngưng giải quyết đối với loại hồ sơ trợ cấp BHXH 1 lần có thời gian đóng chưa đủ 1 năm.


Nay BHXH Việt Nam trả lời số tiền trợ cấp BHXH 1 lần đối với trường hợp tham gia dưới 1 năm được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đóng BHXH đã bao gồm trượt giá theo thông tư  58 / 2015 / TT - BLĐTBXH .


Đề nghị BHXH Quận, huyện tiếp nhận và giải quyết đối với những trường hợp trên./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, CĐ.(2b)

KT. GIÁM ĐỐC

 PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đăng Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.