Open navigation

Công văn 715/BHXH-CĐ Giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  715 / BHXH - CĐ 

V/v giải quyết chế độ BHXH

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội quận (huyện).


Trong quá trình thực hiện giải quyết các chế độ BHXH còn một số vấn đề cần thống nhất như sau:


 1. Bảo hiểm thất nghiệp:


  1. Theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước đề nghị thu hồi các trường hợp người lao động có việc làm trước thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp (không đủ điều kiện hưởng). Sau khi rà soát, Sở Lao động - Thương binh và xã hội đã ban hành quyết định thu hồi trợ cấp thất nghiệp của các trường hợp này nhưng chưa thu hồi tiền trợ cấp thất nghiệp. Để kịp thời thu hồi trợ cấp thất nghiệp, BHXH quận (huyện) thực hiện như sau:


   • Khi người lao động liên hệ nộp hồ sơ đề nghị giải quyết trợ cấp BHXH một lần thì viên chức tiếp nhận hồ sơ tra cứu dữ liệu thu hồi trợ cấp thất nghiệp theo địa chỉ: http://Serverpt/thuhoitctn. Nếu người lao động có tên trong danh sách phải thu hồi tiền thì hướng dẫn người lao động liên hệ Phòng Kế hoạch tài chính - Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh  (BHXH / TP)  để nộp lại tiền trợ cấp thất nghiệp (thực hiện theo quy trình cấp lại sổ cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp). Chuyển hồ sơ cho tổ Chế độ giải quyết hồ sơ BHXH một lần.


   • Sau khi người lao động nộp tiền trợ cấp thất nghiệp và nộp lại bản chụp Phiếu thu đúng số tiền trợ cấp thất nghiệp phải thu hồi mới chi trả trợ cấp BHXH một lần cho người lao động.

  2. Trong quá trình gộp sổ, dồn sổ BHXH nếu có thời gian BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) chưa hưởng thì thực hiện gộp quá trình đóng BHXH, BHTN theo quy trình gộp sổ.


 2. Chế độ hưu trí:


  Hiện nay trên Quyết định nghỉ việc hưởng BHXH do đơn vị sử dụng lao động lập tại phần căn cứ vẫn còn thể hiện căn cứ theo Luật BHXH số  71 / 2006 / QH11 . Đề nghị phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính và BHXH quận (huyện) hướng dẫn đơn vị sử dụng lao động điều chỉnh phần căn cứ theo Luật BHXH số  58 / 2014 / QH13 .

 3. Chế độ tuất:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số  115 / 2015 / NĐ - CP  ngày 11/11/2015 khi thực hiện giải quyết chế độ tuất đối với trường hợp có nhiều thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất một lần thì phải có biên bản thống nhất cử người đại diện nhận trợ cấp. Do BHXH Việt Nam chưa có biểu mẫu biên bản để giải quyết đối với trường hợp này nên ngày 22/01/2016  BHXH / TP  đã có công văn số  274 / BHXH - CĐ  hướng dẫn sử dụng giấy ủy quyền để thực hiện. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, trong thời gian chờ BHXH Việt Nam ban hành chính thức mẫu biên bản, đề nghị BHXH quận, huyện hướng dẫn thân nhân sử dụng mẫu biên bản cử người đại diện nhận trợ cấp tuất một lần theo mẫu đính kèm.


Yêu cầu Giám đốc BHXH quận (huyện) triển khai đến cán bộ nghiệp vụ có liên quan để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh về  BHXH / TP  (phòng Chế độ BHXH) để được hướng dẫn./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu VT, P.CĐ (02).

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Đăng Tiến

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------


BIÊN BẢN HỌP CỦA CÁC THÂN NHÂN

Về việc cử đại diện lập thủ tục và hưởng trợ cấp tuất một lần

Hôm nay, vào hồi ….. giờ ….. phút, ngày …. tháng …… năm …… tại ……………………….. Chúng tôi gồm các thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất 1 lần của ông (bà) …(1)….………

…………, số sổ  BHXH / số  hồ sơ ……………….., chết ngày …./…./……. tiến hành họp để

thống nhất việc cử đại diện hưởng chế độ tử tuất.


I- Thành phần thân nhân dự họp


1. Ông (Bà) ………………………….  Nam / Nữ , sinh ngày …./…../……..; là (2) ……………; Người đại diện hợp pháp (nếu có): ………….(3)………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 2. Ông (Bà) ………………………….  Nam / Nữ , sinh ngày …../…../……; là (2) ……………… II- Nội dung họp:

Sau khi nghiên cứu kỹ quy định của chính sách về chế độ tử tuất và khoản 2 điều 14 nghị định  115 / 2015 / NĐ - CP  ngày 11/11/2015, chúng tôi gồm những người có tên nêu trên thống nhất cử ông (bà) ………..(4)…………………. thay mặt cho các thân nhân có tên trong Tờ khai của thân nhân (09A-HSB) nhận tiền trợ cấp tuất một lần. Đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội xem xét giải quyết trợ cấp tuất một lần.


Chúng tôi cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc lựa chọn của mình cũng như trong trường hợp xảy ra tranh chấp và cam kết không khiếu nại gì về sau./.


Xác nhận của các thân nhân (5)


Thân nhân thứ nhất

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ hai

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ ba

(Ký, ghi rõ họ tên)

Thân nhân thứ ...

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.