Open navigation

Công văn 846/LĐTBXH-PC Đánh giá tình hình triển khai Nghị định 144/2013/NĐ-CP


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  846 / LĐTBXH - PC 

V/v đánh giá tình hình triển khai Nghị định số  144 / 2013 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra Bộ.


Ngày 30/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số  144 / 2013 / NĐ - CP  quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em (gọi tắt là Nghị định số 144).


Sau hai năm triển khai thực hiện các quy định của Nghị định, đã có một số văn bản pháp luật liên quan đến bảo trợ, cứu trợ xã hội, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi mới được ban hành hoặc sắp được ban hành nhưng các hành vi quy định xử phạt vi phạm hành chính chưa được cập nhật, quy định bổ sung, Điều chỉnh cho phù hợp như Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Việc làm, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Bộ luật dân sự, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.... Ngoài ra, cần tổ chức đánh giá tình hình triển khai nhằm phát hiện các Điểm vướng mắc, bất cập để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.


Để có cơ sở đánh giá một cách toàn diện những vấn đề có liên quan đến hoạt động xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị các cơ quan, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ cung cấp thông tin về các nội dung sau đây:


  1. Tình hình tổ chức thực hiện Nghị định số 144 tại cơ quan, đơn vị.


  2. Kết quả công tác xử phạt vi phạm hành chính trong năm 2014, 2015: số vụ việc vi phạm và số lượt xử phạt vi phạm hành chính; kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính; số vụ việc vi phạm hành chính xảy ra nhưng không xử lý được,...


  3. Những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Nghị định số 144, nguyên nhân và đề xuất, kiến nghị.


  4. Rà soát các hành vi, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em, người khuyết tật, người cao tuổi cần sửa đổi, bổ sung (nêu rõ hành vi, hình thức xử phạt, thẩm quyền xử phạt đề xuất sửa đổi, bổ sung và cơ sở đề xuất sửa đổi, bổ sung).

Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Vụ Pháp chế), đồng thời gửi bản điện tử gửi về địa chỉ minhpt@molisa.gov.vn trước ngày 15/4/2016 để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo đánh giá, đề xuất./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng  (b / c) ;

  • Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNGPhạm Minh HuânThông tin chi tiết xin liên hệ: Bà Phan Thanh Minh, Phó trưởng phòng Pháp chế xã hội, Vụ Pháp chế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (ĐT:  0972197086 / 04 .38269545)./.

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.