Open navigation

Công văn 853/LĐTBXH-PC Đôn đốc thực hiện Quyết định 761/QĐ-LĐTBXH


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 853 / LĐTBXH - PC

V/v đôn đốc triển khai thực hiện Quyết định số 761 / QĐ - LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Các đơn vị Quản lý Nhà nước thuộc Bộ


Ngày 30/7/2015 Bộ đã có Công văn số 3007 / LĐTBXH - PC về việc triển khai thực hiện Quyết định số 761 / QĐ - LĐTBXH ngày 03/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 843 / QĐ - TTg ngày 06/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh Mục các đề Mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo đề Mục và Quyết định số 1267 / QĐ - TTg ngày 29/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển (gọi tắt là Quyết định số 761 / QĐ - LĐTBXH ). Trong công văn có yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện pháp điển. Tuy nhiên, hiện nay mới chỉ có 03 đơn vị xây dựng kế hoạch pháp điển.


Để đảm bảo hiệu quả, chất lượng, đúng lộ trình xây dựng pháp điển của Chính phủ. Bộ đề nghị các đơn vị tích cực, chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 761 / QĐ - LĐTXH .


Đối với các đơn vị chưa xây dựng kế hoạch pháp điển đề Mục, đề nghị khẩn trương xây dựng kế hoạch và gửi về Bộ (qua Vụ Pháp chế) trước ngày 30/3/2016 để Bộ báo cáo Chính phủ theo quy định.


Mọi thông tin liên quan thực hiện nhiệm vụ Pháp điển, đề nghị Quý đơn vị liên hệ qua đầu mối của Vụ Pháp chế ĐT: 04.38269545 gặp Đ/c Phan Thanh Minh, ĐT di động: 0972197086 hoặc Đ/c Nguyễn Hữu Long, ĐT di động: 0902111096.


Rất mong sự hợp tác Quý đơn vị./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng (để b/c);

  • Thứ trưởng Phạm Minh Huân (để b/c);

  • Lưu: VT, VPC.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ


Hà Đình Bốn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.