Open navigation

Công văn 346/GSQL-GQ3 Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu Nam Việt 08 đã xuất cảnh


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  346 / GSQL - GQ3 

V/v thủ tục hải quan xuất khẩu tàu Nam Việt 08 đã xuất cảnh

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Vận tải biển Thiên Sơn.

(Đ/c: Số 111 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)


Trả lời công văn số  14 / TS / TCHQ  ngày 09/03/2016 của Công ty TNHH Vận tải biển Thiên Sơn về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh được quy định tại Điều 35 Nghị định số  161 / 2013 / NĐ - CP  ngày 12/11/2013 của Chính phủ, Khoản 1 Điều 16 và Khoản 9 Điều 29 Thông tư số  38 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi làm thủ tục xuất cảnh tàu để được hướng dẫn hiện thủ tục xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh theo quy định.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH Vận tải biển Thiên Sơn biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Vũ Ngọc Anh - PTCT (để b/c);

  • Lưu: VT, GQ3 (02b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.