Open navigation

Công văn 367/GSQL-GQ2 Theo dõi lượng NVL dư thừa so với báo cáo quyết toán của doanh nghiệp chế xuất


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  367 / GSQL - GQ2 

V/v theo dõi lượng NVL dư thừa so với báo cáo quyết toán của DNCX

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số  2528 / HQĐNa - KTSTQ  ngày 4/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫn việc theo dõi lượng chênh lệch thừa do lượng nguyên liệu tồn kho thực tế lớn hơn lượng nguyên liệu tồn kho trên số liệu báo cáo quyết toán của DNCX. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai nêu tại công văn số  2528 / HQĐNa - KTSTQ  dẫn trên, Cục Giám sát quản lý đang tổng hợp và lấy ý kiến của các đơn vị liên quan trước khi trình Lãnh đạo Bộ xem xét, giải quyết.


Khi có ý kiến của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục Giám sát quản lý sẽ hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ2 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.