Open navigation

Quyết định 481/QĐ-TCHQ Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa tại cơ quan TCHQ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  481 / QĐ - TCHQ 

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


VỀ VIỆC THÀNH LÂP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN


Căn cứ Luật Hải quan số  54 / 2014 / QH13  ngày 23/6/2014


Căn cứ Quyết định số  65 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;


Căn cứ Quyết định số  09 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;


Căn cứ công văn số  316 / TB - BTC  ngày 08/6/2015 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện Quyết định số  09 / 2015 / QĐ - TTg  ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ;


Căn cứ Quyết định số  369 / QĐ - TCHQ  ngày 03/3/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan;


Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan để giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Tổng cục Hải quan theo cơ chế một cửa theo quy định tại Quyết định số  09 / 2015 / QĐ -  TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ, gồm các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm.


Điều 2. Giao Văn phòng Tổng cục làm đầu mối chủ trì, điều phối và cử các ông (bà) có tên tại danh sách đính kèm Quyết định này làm nhiệm vụ thường trực, theo dõi giải quyết các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại cơ quan Tổng cục Hải quan.


Các ông (bà) có tên trên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được hưởng chế độ hỗ trợ đối với cán bộ công chức làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số  881 / QĐ - TCHQ  ngày 18/5/2007 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thiết lập “Phòng giao dịch một cửa” tại cơ quan Tổng cục Hải quan. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng Tổng cục Hải quan, Vụ trưởng Vụ Tài vụ - Quản trị, Thủ trưởng các đơn vị thuộc cơ quan Tổng cục Hải quan và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quy định này./.Nơi nhận:

  • Như Điều 3;

  • Bộ Tài chính (để b/c);

  • Lãnh đạo TCHQ;

  • Lưu: VT, TCCB (05), HS (18).

TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Ngọc Túc

DANH SÁCH


BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI CƠ QUAN TỔNG CỤC HẢI QUAN

(Ban hành kèm theo Quyết định số  481 / QĐ - TCHQ  ngày 16/03/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan)


STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Nguyễn Duy Thuận

Phó Chánh Văn phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

2

Trương Thị Thúy Vinh

Trưởng phòng

Văn phòng Tổng cục Hải quan

3

Đinh Thị Thái Nga

Công chức

Văn phòng Tổng cục Hải quan

4

Trần Vũ Minh

Phó Cục trưởng

Cục Kiểm tra sau thông quan

5

Hoàng Yến Ngọc

Phó Trưởng phòng

Cục Kiểm tra sau thông quan

6

Đoàn Đức Tiệp

Công chức

Cục Kiểm tra sau thông quan

7

Nguyễn Hùng Anh

Phó Cục Trưởng

Cục Điều tra chống buôn lậu

8

Vũ Thị Bích Thủy

Công chức

Cục Điều tra chống buôn lậu

9

Lê Mạnh Hùng

Phó Cục trưởng

Cục Thuế xuất nhập khẩu

10

Lê Quỳnh Nga

Công chức

Cục Thuế xuất nhập khẩu

11

Ngô Minh Hải

Phó Cục trưởng

Cục Giám sát quản lý về hải quan

12

Bùi Thị Minh Hải

Công chức

Cục Giám sát quản lý về hải quan

13

Trần Văn Lộc

Phó Vụ trưởng

Vụ Pháp chế

14

Nguyễn Thị Huế

Công chức

Vụ Pháp chế

15

Vũ Tá Măng

Phó Vụ trưởng

Thanh tra Tổng cục Hải quan

16

Nguyễn Anh Tuấn

Công chức

Thanh tra Tổng cục Hải quan


17


Phan Hải Nam


Phó Giám đốc

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu


18


Phạm Hoàng Hải


Công chức

Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.