Open navigation

Công văn 1742/VPCP-KTN Đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Lào Cai


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1742 / VPCP - KTN 

V/v đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Lào Cai.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Giao thông vận tải;

- Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai.


Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản số  645 / UBND - QLĐT  ngày 24 tháng 02 năm 2016 về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho đầu tư Dự án xây dựng Cảng hàng không Lào Cai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Giao Bộ Giao thông vận tải xem xét, xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tại văn bản nêu trên và hướng dẫn Ủy ban nhân dân Tỉnh thực hiện đúng quy định pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

  • Các Bộ: QP, XD, CA;

  • Cục Hàng không Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN; Tr.lý TTg, các Vụ: TH, NC, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3b) LM.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.