Open navigation

Công văn 1800/VPCP-KTN Chi phí chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc PSC lô 04


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1800 / VPCP - KTN 

V/v chi phí chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc PSC lô 04.2

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Bộ Công Thương;

- Bộ Tài chính;

- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.


Xét đề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Công văn số  586 / DKVN - HĐTV  ngày 29 tháng 01 năm 2016); ý kiến các Bộ: Công thương (Công văn số  1768 / BCT - TCNL  ngày 02 tháng 3 năm 2016), Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số  72 / BKHĐT - KTCN  ngày 03 tháng 3 năm 2016), Tài chính (Công văn số  2811 / BTC - TCDN  ngày 02 tháng 3 năm 2016) về chi phí chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí (PSC) lô 04. 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Bộ Công Thương phối hợp với Bộ Tài chính, rà soát, đánh giá, thẩm định chi phí thực tế của công việc cam kết chuyển đổi theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số  11 / TTg - KTN  ngày 02 tháng 02 năm 2015 và công văn số  48 / TTg - KTN  ngày 13 tháng 6 năm 2014; Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tiếp nhận khoản tiền chênh lệch do chuyển đổi cam kết công việc của nhà thầu, báo cáo Bộ Tài chính để được hướng dẫn xử lý khoản tiền nêu trên theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các Bộ, ngành liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, các PTTg;

  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

  • VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTN (3), Ch. (25 b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.