Open navigation

Công văn 979/TCT-CS Thuế giá trị gia tăng đối với khuôn mẫu để sản xuất linh kiện


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  979 / TCT - CS 

V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc;

- Công ty TNHH Piaggio Việt Nam.

(Đ/c: Lô M, KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc)


Ngày 16/12/2015, Tổng cục Thuế nhận được công văn báo cáo số  5137 / CT - Ttra1  của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và công văn số  02 / PVN . 10.2015 của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam về vướng mắc liên quan đến việc kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào đối với khuôn dùng cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về nội dung này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ hướng dẫn tại Điều 14 và Điều 15 Thông tư số  06 / 2012 / TT - BTC  ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính (từ ngày 01/01/2014 là Điều 14 và Điều 15 Thông tư số  219 / 2013 / TT - BTC  ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính) hướng dẫn về thuế GTGT thì điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào bao gồm:


  1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam;


  2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.


  3. Hàng hóa, dịch vụ liên quan trực tiếp đến quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc kiểm tra, xem xét trường hợp khuôn mẫu để sản xuất linh kiện của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được xác định là tài sản cố định thuộc quyền sở hữu của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam (được quản lý theo dõi theo quy định về tài sản cố định), được sử dụng để phục vụ hoạt động kinh doanh chịu thuế, và Công ty TNHH Piaggio Việt Nam có hóa đơn giá trị gia tăng, có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định thì Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp với các Cục thuế địa phương quản lý các nhà cung cấp mượn khuôn của Công ty TNHH Piaggio Việt Nam để đảm bảo việc kê khai thuế của các nhà cung cấp cũng như việc hạch toán kế toán giao dịch mượn khuôn mẫu để tránh trường hợp kê khai khấu trừ, hoàn thuế và hạch toán chi phí đối với cùng một hàng hóa tại hai cơ quan thuế khác nhau.


Công văn này thay thế công văn số  841 / TCT - CS  ngày 03/3/2016 của Tổng cục Thuế. 

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc và Công ty TNHH Piaggio Việt Nam được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.