Open navigation

Công văn 984/TCT-CS Hạch toán chi phi


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  984 / TCT - CS 

V/v hạch toán chi phí

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Cà Mau


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  55 / CT - TTHTNNT  ngày 14/1/2016 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về hạch toán chi phí. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


- Tại Khoản 1 và Điểm 2.32 Khoản 2 Điều 6 Thông tư số  78 / 2014 / TT - BTC  ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định:


“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế


1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:


  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;


  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật...”. “2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.32. Chi về đầu tư xây dựng cơ bản trong giai đoạn đầu tư để hình thành tài sản cố định


Khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp chưa phát sinh doanh thu nhưng có phát sinh các khoản chi thường xuyên để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (không phải là các khoản chi đầu tư xây dựng để hình thành tài sản cố định) mà các khoản chi này đáp ứng các điều kiện theo quy định thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế…”.


Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Cà Mau căn cứ hướng dẫn nêu trên để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định.


Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Cà Mau biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCTr Cao Anh Tuấn (để b/c);

  • Vụ PC - TCT;

  • Lưu VT, CS (3b).


TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Quý Trung

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.