Open navigation

Công văn 1580/BYT-BH Thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (lần 2)


BỘ Y TẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1580 / BYT - BH 

V/v thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng CNTT (lần 2)

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Sở Y tế các  tỉnh / thành  phố trực thuộc Trung ương


Ngày 15/01/2016, Bộ Y tế đã có Công văn số  257 / BYT - BH  về việc thực hiện khảo sát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ kết nối, liên thông dữ liệu thanh toán bảo hiểm y tế. Theo thống kê đến ngày 22/3/2016 đã có 54 Sở Y tế thực hiện khai báo số liệu nhưng mới đạt 26% trên tổng số cơ sở khám, chữa bệnh; có 9 Sở Y tế chưa thực hiện khảo sát gồm: Sở Y tế An Giang, Hà Nam, Khánh Hòa, Lai Châu, Ninh Thuận, Quảng Nam, Tây Ninh, Tuyên Quang, Yên Bái.


Để bảo đảm tiến độ triển khai Kế hoạch số  193 / KH - BYT  ngày 17/3/2016 của Bộ Y tế về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế năm 2016, Bộ Y tế đề nghị các Sở Y tế khẩn trương thực hiện và chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh (kể cả ngoài công lập) và các Trung tâm y tế huyện thực hiện khai báo đầy đủ số liệu theo yêu cầu tại phụ lục đính kèm Công văn số  257 / BYT - BH  tại địa chỉ http: / / khaosatcntt .moh.gov.vn/ trước ngày 31/3/2016.


(Hỗ trợ kỹ thuật liên hệ SĐT: 091 345 8962; Hỗ trợ nghiệp vụ liên hệ SĐT:  0916813283 / 0936334484 . Email: cnttbhyt@gmail.com).


Trân trọng cám ơn.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TT Phạm Lê Tuấn (để báo cáo);

  • Lưu: VT, BH.

TL. BỘ TRƯỞNG

VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HIỂM Y TẾ
Tống Thị Song Hương

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.