Open navigation

Công văn 944/LĐTBXH-VP Tăng cường thực hiện giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, ATLĐ, ổn định tình hình LĐ, việc làm


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  944 / LĐTBXH - VP 

Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 dự kiến tiến hành vào tháng 5 năm 2016 là một sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2016. Nhằm tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, an toàn lao động, ổn định tình hình lao động, việc làm, góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

 1. Thực hiện nghiêm túc việc chi trả trợ cấp định kỳ hàng tháng cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định, bảo đảm tiền trợ cấp đến được đối tượng kịp thời. Tăng cường các hoạt động quan tâm, chăm sóc các đối tượng chính sách, đặc biệt là đối tượng người có công với cách mạng. Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo của công dân trong lĩnh vực người có công và xã hội, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp.

 2. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, nắm tình hình và giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý của Ngành tại địa phương. Có các phương án chủ động khắc phục với những tình huống thiên tai có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử.

 3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định của pháp luật lao động về tiền lương, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền lợi của người lao động. Tăng cường đối thoại tại các doanh nghiệp, chủ động phòng ngừa không để tranh chấp lao động và đình công xảy ra, gây ảnh hưởng tới cuộc bầu cử, lợi dụng đình công để gây rối tình hình an ninh, trật tự.

 4. Chỉ đạo và yêu cầu cơ quan, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc quyền quản lý tăng cường tự kiểm tra và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động; xử lý kịp thời khi có tai nạn, sự cố lao động xảy ra; đặc biệt là các công trình xây dựng tiếp giáp với các khu đông dân cư, các đường giao thông đông người đi lại, các công trình xây dựng ngầm, các mỏ khai thác hầm lò, các công trình vui chơi công cộng, trong công tác hàn, sản xuất vật liệu xây dựng... Yêu cầu người sử dụng lao động tiến hành khắc phục ngay đối với những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ. Chỉ đạo các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở việc đảm bảo an toàn lao động, phòng, chống cháy nổ xảy ra tại nơi làm việc.

Đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, phối hợp chỉ đạo thực hiện.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);

 • Phó TTCP Vũ Đức Đam (để báo cáo);

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Các đơn vị thuộc Bộ;

 • Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để thực hiện);

 • Cục A83, Bộ Công an;

 • Lưu: VT, TKTH(03).

BỘ TRƯỞNG


Phạm Thị Hải Chuyền

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.