Open navigation

Công văn 2173/TCHQ-GSQL Xác minh C/O mẫu AJ


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2173 / TCHQ - GSQL

V/v xác minh C/O mẫu AJ

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng.


Liên quan đến việc xác minh C/O mẫu AJ số tham chiếu IAJ2015-0003014 ngày 23/7/2015 do cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan cấp đính kèm công văn số  1323 / HQĐNg  ngày 24/08/2015 của Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng, Tổng cục Hải quan đã có công hàm gửi Thái Lan, hiện nay đã có kết quả xác nhận từ cơ quan cấp về việc C/O dẫn trên là hợp lệ.


Đề nghị Cục Hải quan Thành phố Đà Nẵng căn cứ kết quả kiểm tra C/O, hồ sơ hải quan và thực tế kiểm tra hàng hóa của doanh nghiệp để xử lý theo quy định.


Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.