Open navigation

Công văn 2333/TCHQ-TXNK Trả lời kiến nghị về mã số đối với mặt hàng máy biến dòng, biến điện áp đo lường


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2333 / TCHQ - TXNK 

V/v trả lời kiến nghị về mã số đối với mặt hàng máy biến dòng, biến điện áp đo lường

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Công ty CP Entec Kỹ thuật năng lượng;

(Số 21, Lô 13B, Khu đô thị mới Trung Yên, Q. Cầu Giấy, Hà Nội)

- Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật điện Việt Nam.

(T18 Tòa nhà Việt Á, Duy Tân, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội)


Tổng cục Hải quan nhận được công văn số  97 / CV - ENTEC  ngày 17/2/2016 của Công ty CP Entec kỹ thuật năng lượng về việc làm rõ mã HS đối với mặt hàng máy biến dòng, biến điện áp đo lường. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số  103 / 2015 / TT - BTC  ngày 01/07/2015 của Bộ Tài Chính;


  Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số  182 / 2015 / TT - BTC  ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính;


  Mặt hàng “Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến áp điện, dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA”, thuộc mã số 8504.21.10, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 20%.


  Mặt hàng “Máy biến dòng có công suất danh định không quá 5kVA”, thuộc mã số 8504.21.99, thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi 15%.


  Theo đó, trường hợp sửa đổi mô tả hàng hóa tại mã số 8504.21.10 thành “Máy ổn áp từng nấc (biến áp tự ngẫu); máy biến điện (máy biến áp và máy biến dòng), dùng cho thiết bị đo lường có công suất danh định không quá 5 kVA”, sẽ chuyển dòng của mã hàng 8504.21.99 (thuế suất 15%) về dòng hàng 8504.21.10 (thuế suất 20%), sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng “máy biến dòng có công suất danh định không quá 5kVA” do thuế nhập khẩu tăng từ 15% lên 20%.


  Tổng cục Hải quan đã báo cáo Bộ Tài Chính nội dung trên và dự kiến sửa đổi mô tả hàng hóa của dòng hàng 8504.21.10 tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam thực hiện từ 01/01/2017, đồng thời nghiên cứu phương án xây dựng mức thuế nhập khẩu phù hợp đối với dòng hàng này, trong quá trình xây dựng Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng từ 01/01/2017.


 2. Việc quy định mã số riêng tại Chương 98 cho mặt hàng có mô tả “Máy biến áp điện sử dụng điện môi lỏng, dùng cho thiết bị đo lường, có công suất danh định không quá 1KVA và điện áp tối đa từ 110kV trở lên” thuộc mã số 9813.00.00, (mã tại 97 chương là 8504.21.10, không bao gồm “máy biến dòng có công suất danh định không quá 5kVA” tại mã số 8504.21.99), thuế suất thuế NK ưu đãi 5%, là theo kiến nghị của các doanh nghiệp, do trong nước chưa sản xuất được.


Theo đó, trong trường hợp sửa đổi mô tả hàng hóa tại dòng hàng 8504.21.10, đề nghị Công ty ENTEC, Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật điện cung cấp thông tin và đánh giá về mặt hàng “máy biến dòng có công suất danh định không quá 5kVA” (nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước), đưa ra kiến nghị để Tổng cục Hải quan xây dựng phương án có hay không áp dụng mức thuế ưu đãi 5% tại Chương 98 đối với mặt hàng này, đảm bảo áp dụng chính sách ưu đãi thuế đúng đối tượng.


Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty, Hiệp hội công nghiệp kỹ thuật điện biết và phối hợp với Tổng cục Hải quan về các vấn đề trên./.



Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lưu: VT, TXNK-PL-M.Hương (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG




Nguyễn Dương Thái

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.