Open navigation

Công văn 382/GSQL-GQ2 Vướng mắc thủ tục hải quan


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  382 / GSQL - GQ2 

V/v vướng mắc thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Trả lời công văn số  537 / HQĐNa - GSQL  ngày 18/3/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về một số nội dung vướng mắc chưa nhận được hướng dẫn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


 1. Vướng mắc về DNCX nhập khẩu máy móc thiết bị sau đó cho thuê theo công văn số  1780 / HQĐNa - GSQL :


  Về nội dung vướng mắc này, Tổng cục Hải quan đã có công văn số  1995 / TCHQ - GSQL  trao đổi với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số  5236 / BCT - KH  ngày 28/5/2015 của Bộ Công Thương, số  5794 / BKHĐT - QLKKT  ngày 19/8/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp tục trao đổi với Vụ Chính sách thuế, Vụ Pháp chế của Bộ Tài chính và xác định đây là trường hợp mới phát sinh chưa được quy định cụ thể về thủ tục hải quan trong Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Hơn nữa, về mục đích sử dụng máy móc, thiết bị là để cho thuê nên phải xem xét đến việc cho DNCX khác thuê (doanh nghiệp trong khu phi thuế quan thuê) hay cho các doanh nghiệp thông thường khác thuê và việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cho thuê này là phát sinh sau khi nhập khẩu máy móc, thiết bị về sử dụng hay là hoạt động nhập khẩu của DNCX để kinh doanh cho thuê.


  Do vậy, nội dung này Cục Giám sát quản lý ghi nhận để báo cáo Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể với hoạt động này về thủ tục hải quan, chính sách thuế nhằm đảm bảo chặt chẽ, đúng đối tượng khi sửa đổi, bổ sung Thông tư số  38 / 2015 / TT - BTC . Trước mắt, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai báo cáo bổ sung, làm rõ cụ thể trường hợp phát sinh của Công ty TNHH Aurole BCD để có cơ sở tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp này.


 2. Về nội dung phản ánh của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai tại công văn số  1884 / HQĐNa -  GSQL, Cục Giám sát quản lý có ý kiến như sau:


  Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12/02/2007 của Chính phủ; căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư số  08 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp phép quyền xuất khẩu được mua bán hàng hóa tại Việt Nam để xuất khẩu ra nước ngoài;


  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định số  23 / 2007 / NĐ - CP  ngày 12/02/2007 của Chính phủ; căn cứ quy định tại Điều 5 Thông tư số  08 / 2014 / TT - BTC  ngày 22/4/2013 của Bộ Công Thương thì hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp quyền phân phối là được hoạt động buôn bán, bán lẻ, đại lý mua bán hàng hóa và nhượng quyền thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam;


  Theo hướng dẫn của Bộ Công Thương tại công văn số  7483 / BCT - XNK  ngày 16/8/2012 về trường hợp mua bán của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với DNCX tại Việt Nam;


  Do vậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ quy định dẫn trên và nội dung hướng dẫn của Bộ Công Thương để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.


 3. Vướng mắc về DNCX thuê kho ngoài DNCX để phục vụ sản xuất tại công văn số  377 / HQĐNa - GSQL  ngày 02/3/2016:


Về việc này, Cục Giám sát quản lý đã có công văn số  221 / GSQL - GQ2  ngày 23/02/2016 trả lời công văn số  251 / HQĐNa - GSQL  ngày 04/02/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai theo đó làm rõ nội dung quy định tại Điều 47 Nghị định số  118 / 2015 / NĐ - CP  thay thế Nghị định số  108 / 2006 / NĐ - CP  vì quan điểm của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai không phù hợp với nội dung quy định tại Điều 47 nêu trên.


Liên quan đến nội dung nêu tại công văn số  377 / HQĐNa - GSQL  ngày 02/3/2016 Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai, Cục Giám sát quản lý về Hải quan ghi nhận và sẽ tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các vấn đề liên quan đến thực hiện Nghị định số  118 / 2015 / NĐ - CP  nói chung trong đó có vấn đề về thuê kho ngoài của DNCX. Trên cơ sở kết quả trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ báo cáo Bộ Tài chính để hướng dẫn cụ thể.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai biết./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Văn phòng - TCHQ (để biết);

 • Lưu: VT, GQ2(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Vũ Lê Quân

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.