Open navigation

Công văn 389/GSQL-TH Vướng mắc C/O


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  389 / GSQL - TH 

V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ban quản lý dự án VICEM

(228 Lê Duẩn, Đống Đa, Hà Nội)


Trả lời công văn số  48 / QLDA  ngày 24/02/2016 của Ban quản lý dự án VICEM vướng mắc liên quan đến xuất xứ hàng hóa nhập khẩu từ Châu Âu, Cục Giám sát quản lý - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


  • Về việc hàng hóa có C/O khai báo xuất xứ EC với hàng hóa thỏa thuận mua bán trên hợp đồng là xuất xứ Đức có tương thích hay không về xuất xứ, chất lượng hay các đặc điểm kỹ thuật khác: đây là thỏa thuận giữa người mua người bán trong giao dịch thương mại nên Cục Giám sát quản lý không có cơ sở để xem xét.


  • Hiện nay Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) mặc dù đã được ký kết nhưng chưa chính thức có hiệu lực. Do vậy, về ưu đãi thuế mặt hàng thanh nhôm định hình đỡ kính như Công ty trình bày có C/O ghi là Cộng đồng chung Châu Âu (EC) hay là Đức khi nhập khẩu vào Việt Nam là giống nhau, C/O được cấp căn cứ trên quy định của nước xuất khẩu.


  • Trường hợp hàng hóa nhập khẩu có chứng nhận xuất xứ thể hiện “EC-European Community”; C/O được cấp tại Đức, đồng thời là nước xuất khẩu, sẽ khai báo nước xuất xứ là Đức trên ô “nước xuất xứ” của tờ khai nhập khẩu và bổ sung thêm nội dung “hàng hóa có xuất xứ EC theo giấy chứng nhận xuất xứ số…” tại ô “Mô tả hàng hóa”. Như vậy trên cơ sở nội dung khai báo trên tờ khai nhập khẩu (do đơn vị nhập khẩu thực hiện đối với hàng hóa đã được thông quan), người mua có thể căn cứ thông tin như trên để xác định xuất xứ hàng hóa sau khi hàng hóa đã thông quan tại Việt Nam.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, TH(3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.