Open navigation

Công văn 391/GSQL-GQ3 Tạm nhập xe để vận hành, thử nghiệm


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  391 / GSQL - GQ3 

V/v tạm nhập xe để vận hành, thử nghiệm

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng


Trả lời công văn số  1797 / HQHP - GSQL  ngày 18/3/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng về việc tạm nhập khẩu 01 xe ô tô bus điện của Công ty TNHH Thương mại Quốc Hưng do Viện nghiên cứu quản trị NTT và Soft Enerry Controls Inc cho mượn miễn phí để vận hành thử nghiệm trên đảo Cát Bà trong thời gian 04 năm, theo liên kết giữa thành phố Kytakyushu (Nhật Bản) với thành phố Hải Phòng trong thể chế liên kết dự án “Phát triển xanh” của TP Hải Phòng, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


- Về công tác quản lý: Tổng cục Hải quan nhất trí với đề xuất của Cục Hải quan TP Hải Phòng về đối tượng áp dụng, thời hạn tạm nhập - tái xuất nêu tại công văn số  1797 / HQHP -  GSQL nêu trên.


- Về chính sách thuế: Đề nghị Cục Hải quan TP Hải Phòng thực hiện theo quy định hiện  hành.


Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.