Open navigation

Công văn 393/GSQL-TH Thực hiện công văn 1122/TCHQ-GSQL


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  393 / GSQL - TH 

V/v: thực hiện công văn  1122 / TCHQ - GSQL 

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk


Trả lời công văn số  173 / HQĐL - NV  ngày 18/2/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đăklăk nêu vướng mắc thực hiện công văn  1122 / TCHQ - GSQL , Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:


Công văn số  1122 / TCHQ - GSQL  ngày 5/2/2016 của Tổng cục Hải quan áp dụng với các C/O do các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố gửi trong giai đoạn thực hiện Công điện 36 của Tổng cục Hải quan.


Đối với các C/O đang chờ xác minh theo đề nghị của Cục Hải quan tỉnh Đăk Lăk tại các công văn số  708 / HQĐL - NV  ngày 4/8/2015, số  836 / HQĐL - NV  ngày 14/9/2015, số  1029 / HQĐL -  NV ngày 2/10/2015, số  1254 / HQĐL - NV  ngày 10/12/2015 trước đó đã được trả lời về việc gửi xác minh tại cơ quan có thẩm quyền cấp C/O của các nước liên quan, Tổng cục Hải quan sẽ gửi thông báo sau khi có văn bản trả lời từ cơ quan cấp.


  Cục Giám sát quản lý về Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đăklăk theo dõi thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như kính gửi;

  • Lưu: VT, TH (3).

KT. CỤC TRƯỞNG

 PHÓ CỤC TRƯỞNGÂu Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.