Open navigation

Công văn 504/TXNK-CST Công ty cho thuê tài chính NK hàng hóa cho DNCX thuê


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  504 / TXNK - CST 

V/v: Công ty cho thuê tài chính NK hàng hóa cho DNCX thuê

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.


Trả lời công văn số  58 / HQNA - NV  ngày 11/1/2016 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai về việc vướng mắc về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất thuê, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 1. Về thuế nhập khẩu

  Tại Nghị định số  39 / 2014 / NĐ - CP  ngày 07/5/2014 của Chính phủ không quy định chính sách thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu cho doanh nghiệp chế xuất thuê. Vì vậy, trường hợp Công ty cho thuê tài chính nhập khẩu hàng hóa cho doanh nghiệp chế xuất thuê thì phải kê khai, nộp thuế nhập khẩu theo quy định,

  Tuy nhiên, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và sẽ có văn bản hướng dẫn sau.

 2. Về thuế giá trị gia tăng

  Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan ghi nhận vướng mắc của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

 3. Về việc đăng ký loại hình tờ khai

Căn cứ Điều 17, Điều 18 Nghị định số  39 / 2014 / NĐ - CP  ngày 07/5/2014 của Chính phủ, thì quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê tài chính gồm: có quyền sở hữu tài sản cho thuê trong suốt thời hạn cho thuê; mua, nhập khẩu tài sản cho thuê theo thỏa thuận của hai bên trong hợp đồng cho thuê tài chính.

Như vậy, máy móc nhập khẩu thuộc quyền sở hữu của Công ty cho thuê tài chính, theo đó khi làm thủ tục nhập khẩu không được sử dụng mã loại hình E13 - Nhập tạo tài sản cố định của doanh nghiệp chế xuất, đề nghị Công ty sử dụng mã loại hình phù hợp với hình thức xuất nhập khẩu theo hướng dẫn tại công văn số  2765 / TCHQ - GSQL  ngày 01/4/2015 của Tổng cục Hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai được biết và thực hiện./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Cục GSQL (để  p / hợp) ;

 • Lưu: VT; CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.