Open navigation

Công văn 2059/VPCP-KTTH Sửa đổi Nghị định 67/2013/NĐ-CP đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2059 / VPCP - KTTH 

V/v sửa đổi Nghị định số  67 / 2013 / NĐ - CP  đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: - Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Tư pháp, Y tế;

- Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam.


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  1440 / BTC - PC  ngày 26 tháng 01 năm 2016, ý kiến của các cơ quan, đơn vị: Bộ Công Thương (Công văn số  1495 / BCT - CNN  ngày 23 tháng 02 năm 2016), Bộ Tư pháp (Công văn số  575 / BTP - PLDSKT  ngày 02 tháng 03 năm 2016), Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (Công văn số  09 / HHTL - CV  ngày 23 tháng 02 năm 2016) về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số  67 / 2013 / NĐ - CP  ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá về kinh doanh thuốc lá đối với nội dung dán tem sản phẩm thuốc lá, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


  1. Bộ Tài chính tiếp tục nghiên cứu, làm rõ mục đích quản lý của việc dán tem sản phẩm thuốc lá hiện nay, sự cần thiết và phù hợp, hiệu quả của việc chuyển đổi cơ chế cấp tem thuốc lá so với mục đích quản lý, các thông lệ quốc tế liên quan; trên cơ sở đó phối hợp với Bộ Công Thương để xem xét trong quá trình xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  67 / 2013 / NĐ - CP  theo nhiệm vụ được giao tại Chương trình công tác của Chính phủ năm 2016.


  2. Giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét xử lý theo quy định đối với kiến nghị của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam tại Công văn số  09 / HHTL - CV  nêu trên về chuyển việc quản lý Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá về Bộ Tài chính và trả lời cho Hiệp hội biết.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp Công văn số  09 / HHTL - CV  ngày 23 tháng 02 năm 2016 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, các PTTg (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.