Open navigation

Công văn 224/UBDT-CSDT Thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định 755/QĐ-TTg


ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  224 / UBDT - CSDT 

V/v: thực hiện chính sách chuyển đổi nghề theo Quyết định  755 / QĐ - TTg .

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An


Phúc đáp Công văn số  71 / BDT - TT & amp ;ĐB ngày 07 tháng 3 năm 2016 của Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An về việc thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề theo Quyết định  755 / QĐ - TTg ; Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:


Tại Tiết 2 Điểm b, Khoản 1, Điều 3 quyết định  755 / QĐ - TTg  ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định: “Những hộ có lao động, có nhu cầu vốn để mua sắm nông cụ, máy móc làm dịch vụ sản xuất nông nghiệp hoặc cần vốn để làm các nghề khác, tăng thu nhập, thì được ngân sách Trung ương hỗ trợ 5 triệu  đồng / hộ  và được vay vốn tín dụng tối đa không quá 15 triệu  đồng / hộ , thời gian vay 5 năm với mức lãi suất bằng 0, 1% / tháng  tương đương 1, 2% / năm” . Như vậy, đối với địa phương không bố trí được quỹ đất để thực hiện chính sách hỗ trợ đất sản xuất thì có thể hỗ trợ phát triển chăn nuôi theo quy định nêu trên.


Về đề nghị sử dụng vốn hỗ trợ xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung đề nghị Ban Dân tộc báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.


Đề nghị Ban Dân tộc Nghệ An nghiên cứu để thực hiện chính sách./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT  (b / c) ;

  • TT, PCN Đỗ Văn Chiến (để biết);

  • Thứ trưởng, PCN Sơn Phước Hoan  (b / c) ;

  • Website UBDT;

  • Lưu: VT, CSDT (3).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

KT. VỤ TRƯỞNG, VỤ CHÍNH SÁCH DÂN TỘC 

PHÓ VỤ TRƯỞNG
Cầm Văn Thanh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.