Open navigation

Công văn 225/UBDT-PC Trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ


ỦY BAN DÂN TỘC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  225 / UBDT - PC 

V/v trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016


Kính gửi: Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa


Ngày 18/01/2016, Ủy ban Dân tộc nhận được Công văn số  29 / BDT - VP  ngày 14/01/2016 của Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa gửi Ủy ban Dân tộc và Cục Kiểm soát thủ tục hành chính xin ý kiến về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc đã ban hành công văn số  131 / UBDT - PC  ngày 15/2/2016 gửi Cục Kiểm soát thủ tục hành chính đề nghị trao đổi, hướng dẫn nghiệp vụ.


Ngày 10/3/2016, Vụ Pháp chế nhận được Công văn số  111 / KSTT - KTN  ngày 02/3/2016 của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính về việc công bố TTHC trong lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Trên cơ sở trao đổi, thống nhất với Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Bộ Tư pháp, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

 1. Về việc công bố 03 thủ tục hành chính: Tiếp công dân, Giải quyết khiếu nại, Giải quyết 

  tố cáo


  Thủ tục tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ. Theo đó, với vai trò là cơ quan thực hiện, Ủy ban Dân tộc đã ban hành Thông tư số  01 / 2015 / TT - UBDT  ngày 27/3/2015 quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc để tổ chức thực hiện trong cơ quan Ủy ban Dân tộc.


  Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Nghị định  63 / 2010 / NĐ - CP  ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính: “Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương”. Do vậy đề nghị Ban Dân tộc Thanh Hóa rà soát các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc để công bố, công khai theo đúng quy định trên và quy định tại Thông tư  05 / 2014 / TT - BTP  ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.


 2. Về nội dung công bố thủ tục hành chính


Theo quy định tại Điều 7, Thông tư  05 / 2014 / TT - BTP  ngày 07/02/2014 của Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính.

Đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu, trường hợp có bổ sung TTHC hoặc bộ phận tạo thành của TTHC theo quy định tại văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì sở, ban ngành dự thảo Quyết định công bố thủ tục hành chính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký ban hành theo quy định tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư  05 / 2014 / TT - BTP .


Trường hợp TTHC do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành đã đảm bảo đầy đủ các bộ phận tạo thành và văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không có quy định liên quan về TTHC đã được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban công bố thì thực hiện công bố theo quy định tại Khoản 2, Điều 7, Thông tư  05 / 2014 / TT - BTP  để tổ chức thực hiện, cụ thể là trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định công bố dưới hình thức “Sao y bản chính”.


Đối với thủ tục hành chính “Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, theo quy định tại Thông tư liên tịch số  01 / 2014 / TTLT - UBDT - BTC  ngày 10/01/2014 của Ủy ban Dân tộc và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (quy định tại Điều 5 Thông tư này) việc công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, TTHC này là TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh, cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC là UBND cấp xã (cấp trực tiếp làm việc và nhận hồ sơ từ thôn, người dân thuộc đối tượng áp dụng của TTHC).


Việc chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương đề nghị Ban Dân tộc Thanh Hóa nghiên cứu hướng dẫn tại mục II.A.2.b Công văn số  254 / BTP - KSTT  ngày 03/2/2015 của Bộ Tư pháp để thực hiện.


Đối với thủ tục hành chính “Xác định đối tượng thụ hưởng chính sách theo Quyết định số  755 / QĐ - TTg  ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn”, theo quy định tại Điều 1, Quyết định  755 / QĐ - TTg  ngày 20/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ, chính sách này áp dụng cho giai đoạn 2013 - 2015, sau khi trao đổi với Vụ Chính sách Dân tộc, đến thời điểm hiện nay chính sách đã hết hiệu lực, Ủy ban Dân tộc đang tham mưu cho Chính phủ ban hành tích hợp chính sách đặc thù cho đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy đề nghị Ban Dân tộc Thanh Hóa cân nhắc có tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục công bố TTHC này hay không.


Trên đây là ý kiến về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban Dân tộc, kính gửi Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa nghiên cứu, thực hiện theo quy định./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Thứ trưởng, PCN Đỗ Văn Chiến (để b/c);

 • Vụ trưởng (để b/c);

 • Cổng TTĐT UBDT;

 • Lưu: VT, PC (02 bản).

TL. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

KT. VỤ TRƯỞNG VỤ PHÁP CHẾ

 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.