Open navigation

Công văn 473/BXD-KTXD Thu nhập chịu thuế tính trước trong việc bù giá nhân công theo quy định


BỘ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  473 / BXD - KTXD 

V/v: Thu nhập chịu thuế tính trước trong việc bù giá nhân công theo quy định

Hà Nội , ngày 17 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Hiệp hội nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Thuận


Bộ Xây dựng nhận được văn bản số  01 / VP - HH  ngày 07/01/2016 của Hiệp hội nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Thuận đề nghị hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế tính trước cho phần dự toán xây dựng công trình bổ sung. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:


  1. Thông tư số  04 / 2010 / TT - BXD  ngày 26/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng là Thông tư hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Việc quản lý hợp đồng xây dựng thực hiện theo các quy định pháp luật về hợp đồng xây dựng tương ứng với từng thời kỳ trong đó đã có quy định cụ thể về Điều chỉnh giá, thanh toán và quyết toán hợp đồng xây dựng. Theo đó, việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng đó.


  2. Khi bù giá nhân công do Nhà nước thay đổi chế độ chính sách cho các hợp đồng xây dựng thuộc đối tượng được bù giá nhân công thì các bên phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã ký kết và quy định của Nhà nước về Điều chỉnh hợp đồng, Điều chỉnh chi phí nhân công để tiến hành Điều chỉnh cho phù hợp. Về nguyên tắc giá nhân công được bù giá bao gồm cả thu nhập chịu thuế tính trước, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác. Như vậy, nếu trong hợp đồng các bên không có thỏa thuận khi bù giá nhân công không được tính phần thu nhập chịu thuế tính trước thì giá trị bù giá nhân công được tính cả phần thu nhập chịu thuế tính trước.


Hiệp hội nhà thầu xây dựng tỉnh Bình Thuận căn cứ ý kiến trên để nghiên cứu thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG

 THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.