Open navigation

Công văn 1202/TCT-KK Khấu trừ 2% thuế GTGT đối với CTCP bảo hiểm hàng không Chi nhánh Tây Nguyên


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1202 / TCT - KK 

V/v khấu trừ 2% thuế GTGT

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum


Trả lời công văn số  714 / CT - KK & amp ;KTT ngày 22/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Tây Nguyên, sau khi có ý kiến tham gia của Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 3 Điều 28 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc khấu trừ 2% thuế giá trị gia tăng:


“3. Kho bạc nhà nước nơi chủ đầu tư mở tài khoản giao dịch có trách nhiệm khấu trừ số thuế GTGT để nộp vào ngân sách nhà nước khi chủ đầu tư đến làm thủ tục thanh toán theo tỷ lệ quy định là 2% trên số tiền thanh toán khối lượng các công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, các khoản thanh toán từ nguồn ngân sách nhà nước cho các công trình xây dựng cơ bản của các dự án sử dụng vốn ODA thuộc diện chịu thuế GTGT...


Các khoản thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản không có hợp đồng kinh tế như: thanh toán cho các công việc quản lý dự án do chủ đầu tư trực tiếp thực hiện; các khoản chi của ban quản lý dự án, chi giải phóng mặt bằng, chi đối với các dự án do dân tự làm,…; các khoản thanh toán đối với các công trình xây dựng cơ bản thuộc các dự án ODA, mà chủ đầu tư không thực hiện mở tài khoản và thanh toán qua Kho bạc Nhà nước; các khoản thanh toán vốn của các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực an ninh, quốc phòng chi từ tài khoản tiền gửi tại Kho bạc Nhà nước mà Kho bạc Nhà nước không thực hiện kiểm soát chi; các trường hợp người nộp thuế chứng minh đã nộp đầy đủ tiền thuế vào ngân sách nhà nước thì không thuộc phạm vi khấu trừ thuế GTGT hướng dẫn tại Điều này…”


Căn cứ Khoản 1, Khoản 4 Điều 75 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  hướng dẫn về hiệu lực thi hành:


“1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20/12/2013 và thay thế Thông tư số  28 / 2011 / TT -  BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.


...4. Bãi bỏ các nội dung hướng dẫn về quản lý thuế do Bộ Tài chính ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành không phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư này.”


Như vậy, từ ngày 20/12/2013 (ngày Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính có hiệu lực thi hành), phạm vi Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán cho công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn tại đoạn 1, đoạn 2, Khoản 3, Điều 28 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  nêu trên. Nội dung này đã được Tổng cục Thuế tham gia khi Kho bạc Nhà nước ban hành công văn số  2927 / KBNN - KSC  ngày 11/11/2014.


Từ ngày 23/4/2015, phạm vi Kho bạc Nhà nước thực hiện khấu trừ thuế GTGT thực hiện theo hướng dẫn tại đoạn 1, đoạn 2, Khoản 3, Điều 28 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC  và công văn số  5406 / BTC - TCT  ngày 23/4/2015 của Bộ Tài chính.


Đề nghị Cục Thuế tỉnh Kon Tum phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum kiểm tra xác định thông tin về số khấu trừ 2% thuế GTGT đối với Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Tây Nguyên:


  • Trường hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum đã thực hiện khấu trừ theo đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Cục Thuế tỉnh Kon Tum gửi thông báo cho Cục Thuế tỉnh Gia Lai biết để xác nhận số đã nộp Ngân sách nhà nước cho người nộp thuế.


  • Trường hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh Kon Tum thực hiện khấu trừ không đúng hướng dẫn tại các văn bản nêu trên, Cục Thuế phối hợp với Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum để điều chỉnh khoản thu về cơ quan thuế quản lý Công ty cổ phần bảo hiểm hàng không Chi nhánh Tây Nguyên (Cục Thuế tỉnh Gia Lai).


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Kon Tum được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • KBNN;

  • KBNN Kon Tum, KBNN Gia Lai;

  • Cục Thuế tỉnh Gia Lai;

  • Lưu: VT, KK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.