Open navigation

Công văn 1218/TCT-HTQT Áp dụng Hiệp định thuế đối với CTY TNHH hạn Gerbera Precision Việt Nam


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1218 / TCT - HTQT 

V/v áp dụng Hiệp định thuế đối với công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam.

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  03 / 2015   GPV / PKT  ngày 28/12/2015 của công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam (sau đây gọi là GPV) đề nghị hướng dẫn về việc áp dụng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Việt Nam - Nhật Bản (sau đây gọi là Hiệp định) đối với thu nhập của các chuyên gia nước ngoài do công ty Aichi Tokei Nhật Bản (sau đây gọi là ATD) cử sang GPV làm việc. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


 • Điều 5, Hiệp định (Cơ sở thường trú) quy định:


  “1. Theo nội dung của Hiệp định này, thuật ngữ “cơ sở thường trú” có nghĩa là một cơ sở kinh doanh cố định mà qua đó doanh nghiệp thực hiện toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của mình.  4. Một xí nghiệp của một Nước ký kết sẽ được coi là có cơ sở thường trú tại Nước ký kết kia nếu xí nghiệp đó thực hiện tại Nước ký kết kia việc cung cấp các dịch vụ bao gồm cả các dịch vụ tư vấn thông qua những người làm công hay những đối tượng khác với điều kiện các hoạt động đó kéo dài (trong cùng một dự án hay hai hay nhiều dự án có liên quan) trong một khoảng thời gian hay nhiều khoảng thời gian hơn 6 tháng trong giai đoạn 12 tháng liên tục.”


 • Điều 15, Hiệp định (Hoạt động dịch vụ cá nhân phụ thuộc) quy định:


“1. Thể theo quy định tại Điều 16, 18 và 19 các khoản tiền lương, tiền công, và các khoản tiền thù lao tương tự khác do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước ký kết đó, trừ khi công việc của đối tượng đó được thực hiện tại Nước ký kết kia. Nếu công việc làm công được thực hiện như vậy, số tiền công trả cho lao động đó có thể bị đánh thuế tại Nước ký kết kia.


2. Mặc dù có những quy định tại khoản 1, tiền công do một đối tượng cư trú của một Nước ký kết thu được từ lao động làm công tại Nước ký kết kia sẽ chỉ bị đánh thuế tại Nước thứ nhất nếu:


 1. người nhận tiền công có mặt ở Nước kia trong một khoảng thời gian hoặc nhiều thời gian gộp lại không quá 183 ngày trong năm dương lịch liên quan, và

 2. chủ lao động hay đối tượng đại diện chủ lao động trả tiền công lao động không phải là đối tượng cư trú tại Nước kia, và


 3. số tiền công không phải phát sinh tại một cơ sở thường trú hoặc cơ sở cố định mà người chủ lao động có tại Nước kia.”


Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp ATD tiến hành cung cấp dịch vụ đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV theo “Hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến sản xuất và sửa chữa đồng hồ đo chất lỏng” thông qua việc hàng năm cử các chuyên gia Nhật Bản đến đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật tại cơ sở sản xuất của GPV đã hình thành cơ sở thường trú của ATD tại Việt Nam. Trong trường hợp này, thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản sang Việt Nam thực hiện đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật cho GPV đã không thỏa mãn điều kiện (c), Khoản 2, Điều 15 Hiệp định. Thu nhập của các chuyên gia Nhật Bản này sẽ phải chịu thuế thu nhập cá nhân tại Việt Nam theo quy định của nội luật Việt Nam.


Tổng cục Thuế thông báo công ty TNHH Gerbera Precision Việt Nam biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);

 • CT Hải Phòng (để biết);

 • Các Vụ: PC, CS, TNCN;

 • Website TCT;

 • Lưu: VT, HTQT (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.