Open navigation

Công văn 06/CT-BYT Tăng cường bảo đảm chất lượng DV KCB


BỘ Y TẾ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  06 / CT - BYT 

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH KHI THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH, THỐNG NHẤT GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CÁC BỆNH VIỆN CÙNG HẠNG TRÊN TOÀN QUỐC


Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về đổi mới cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập gắn với thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, tiếp tục thực hiện lộ trình Điều chỉnh giá dịch vụ y tế, ngày 29/10/2015, Liên Bộ Bộ Y Tế và Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch số  37 / 2015 / TTLT - BYT - BTC  quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc.


Để bảo đảm chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người dân khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi thực hiện Điều chỉnh và thống nhất áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc, Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị:


 1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:


  1. Tập trung chỉ đạo thực hiện, kiểm tra, giám sát các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi Sở Y tế quản lý trong việc thực hiện các chỉ đạo của Bộ Y tế về giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và Chương trình hành động quốc gia về nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám bệnh, chữa bệnh giai đoạn từ nay đến 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số  4276 / QĐ - BYT  ngày 14/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế) và Chỉ thị  08 / CT - TTg  ngày 11/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp giảm quá tải bệnh viện, mở rộng mạng lưới bệnh viện vệ tinh.


  2. Thẩm định kỹ năng lực trình độ chuyên môn, cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hiện kỹ thuật chuyên môn khi phê duyệt và chịu trách nhiệm về danh mục kỹ thuật đã được phê duyệt cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


  3. Tăng cường truyền thông về Điều chỉnh giá dịch vụ y tế để người dân hiểu và đồng 

   thuận.
 2. Giám đốc các bệnh viện, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:

  1. Tăng cường tổ chức thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh. Liên tục cải tiến quy trình khám bệnh tại bệnh viện theo hướng dẫn tại Quyết định  1313 / QĐ - BYT  ngày 22/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế, thực hiện nghiêm túc việc công khai giá dịch vụ y tế, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, lắp đặt hệ thống bấm số tự động, phân luồng đăng ký khám bệnh; sắp xếp quy trình khám bệnh liên hoàn, theo một chiều; bố trí bộ phận lấy bệnh phẩm ngay tại khu khám bệnh.


  2. Nâng cao chất lượng dịch vụ Điều trị nội trú, hạn chế tối đa tình trạng người bệnh nằm ghép và tuyệt đối không để người bệnh phải nằm ghép quá 48 giờ kể từ khi nhập viện. Bảo đảm Điều kiện phòng bệnh thông thoáng, sạch sẽ, đủ ấm về mùa đông và mát vào mùa hè. Thực hiện tốt công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện; công tác dinh dưỡng, tiết chế trong bệnh viện; công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện; kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng Thuốc và Điều trị của bệnh viện; tăng cường kiểm tra việc kê đơn, bình bệnh án, tuân thủ đúng hướng dẫn chẩn đoán và Điều trị, quy trình kỹ thuật, quy trình chăm sóc người bệnh; phòng ngừa và giảm thiểu các tai biến, sai sót chuyên môn... Chủ động, tích cực triển khai Đề án Bệnh viện vệ tinh nhằm chuyển giao các kỹ thuật cao, giảm chuyển tuyến và tạo thuận lợi cho người bệnh được Điều trị ngay ở tuyến dưới.


  3. Thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế và các quy định về y đức, đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và xử lý ý kiến phản ánh của người dân về chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thông qua đường dây nóng, hộp thư góp ý và các kênh tiếp nhận ý kiến phản ánh khác. Chú trọng bảo đảm an ninh, trật tự trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.


  4. Bảo đảm dành tỷ lệ nhất định số thu từ dịch vụ kỹ thuật để bảo hành, bảo dưỡng trang thiết bị; thực hiện chế độ kiểm chuẩn nội kiểm, ngoại kiểm bảo đảm chất lượng xét nghiệm theo đúng quy định tại Thông tư  01 / 2013 / TT - BYT ; dành tối thiểu 5% số thu từ dịch vụ khám bệnh và 5% số thu từ ngày giường Điều trị (tối thiểu 3% đối với bệnh viện hạng III, IV) để sửa chữa, nâng cấp, cải tạo, mở rộng khu vực khám bệnh và mua bổ sung thiết bị và các Điều kiện phục vụ người bệnh, nâng cao chất lượng dịch vụ.


  5. Không thu tiền tạm ứng đối với người bệnh bảo hiểm y tế khi khám bệnh, không thu thêm các chi phí đã kết cấu trong giá của dịch vụ, trừ các chi phí chưa tính vào giá dịch vụ và phần đồng chi trả của người bệnh có bảo hiểm y tế theo quy định hoặc phần chênh lệch giữa giá thanh toán với cơ quan Bảo hiểm Xã hội và giá khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.


 3. Tổ chức thực hiện:


 1. Giao Cục Quản lý khám chữa bệnh làm đầu mối phối hợp với các Vụ, Cục và các đơn vị liên quan có trách nhiệm: Tham mưu Bộ trưởng thành lập Hội đồng chất lượng khám bệnh, chữa bệnh Bộ Y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát và định kỳ 06 tháng tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị này, báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế. Tiến hành đánh giá và công khai xếp hạng chất lượng bệnh viện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 2. Giao Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Công đoàn y tế Việt Nam tiếp tục chỉ đạo triển khai việc thực hiện đổi mới tinh thần, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân ở tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh.


 3. Giao Cục Công nghệ thông tin theo dõi, giám sát và đánh giá hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám, chữa bệnh để hỗ trợ thực hiện Chỉ thị này.


 4. Giao Thanh tra Bộ làm đầu mối phối hợp với Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính và các đơn vị liên quan khác tiến hành thanh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị này.


 5. Giao Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng phối hợp với Cục Quản lý Khám chữa bệnh theo dõi, đề xuất khen thưởng những cá nhân, tập thể thực hiện tốt nội dung Chỉ thị này. Đồng thời chủ động, tăng cường công tác tuyên truyền về lợi ích của việc thực hiện giá dịch vụ y tế mới, cơ cấu giá dịch vụ y tế mới.


 6. Giao Vụ Kế hoạch Tài chính tham mưu Bộ trưởng huy động và bố trí nguồn lực để hỗ trợ các Bệnh viện quá tải nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin; hỗ trợ các Vụ, Cục triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia nâng cao năng lực quản lý chất lượng khám chữa bệnh.


Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng Y tế ngành khẩn trương chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này và chịu trách nhiệm cá nhân về việc thực hiện tại đơn vị, địa phương mình quản lý./.Nơi nhận:

 • Văn phòng Chính phủ;

 • Bộ Tài chính;

 • Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (để  ph / h) ;

 • Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);

 • UBND các tỉnh, TP. trực thuộc TW (để  ph / h) ;

 • Công đoàn Y tế Việt Nam (để  ph / h) ;

 • Các Vụ, Cục, Thanh tra BYT (để  th / h) ;

 • Các bệnh viện trực thuộc BYT (để  th / h) ;

 • Y tế các bộ, ngành (để  th / h) ;

 • Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để  th / h) ;

 • Cổng TTĐT BYT, Trang tin ĐT Cục QLKCB;

 • Lưu: VT, BYT.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.