Open navigation

Công văn 1075/BHXH-CSXH Thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1075 / BHXH - CSXH

V/v thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.


Theo phản ánh của Bảo hiểm xã hội (BHXH) một số địa phương, trong quá trình tổ chức thực hiện chế độ thai sản đối với người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 102 Luật BHXH số 58 còn có vướng mắc về thời hạn nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản. Ngày 01/02/2016, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Công văn số  361 / LĐTBXH - BHXH  gửi Công ty Trách nhiệm hữu hạn Winners Vina với nội dung:


Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Thông tư số  59 / 2015 / TT - BLĐTBXH  ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, thì: “Người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ theo quy định cho người sử dụng lao động nhưng không quá 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc”. Như vậy, khi đã chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật, người lao động có thể nộp ngay hồ sơ cho người sử dụng lao động mà không phải đợi đến hết thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Sau khi nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có thể nộp ngay cho cơ quan BHXH để giải quyết sớm quyền lợi cho người lao động.


BHXH Việt Nam sao gửi Công văn số  361 / LĐTBXH - BHXH  nói trên để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; BHXH Bộ Quốc phòng; BHXH Công an nhân dân thực hiện.


Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH Việt Nam để nghiên cứu hướng dẫn bổ sung./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Các Phó Tổng Giám đốc (để b/c);

  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

  • Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;

  • Lưu: VT, CSXH (2b).

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG BAN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH
Điều Bá Được

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.