Open navigation

Công văn 2287/VPCP-KTTH Thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2287 / VPCP - KTTH 

V/v thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2016


Kính gửi: Bộ Tài chính.


Về đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số  549 / BTC - TCHQ  ngày 13 tháng 01 năm 2016 về thủ tục nhập khẩu hành lý gửi trước, gửi sau chuyến đi của khách nhập cảnh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:


Giao Bộ Tài chính báo cáo nội dung này ra Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016; đồng thời khẩn trương thực hiện nhiệm vụ rà soát, báo cáo Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số  08 / 2015 / NĐ - CP  ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan cho phù hợp tình hình thực tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Công văn số  112 / VPCP -  KTTH ngày 07 tháng 01 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Vũ Văn Ninh (để b/c);

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,

các Vụ: PL, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.