Open navigation

Công văn 2410/TCHQ-GSQL Doanh nghiệp chế xuất thuê kho

BỘ TÀI CHÍNH 

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 ---------------

Số:  2410 / TCHQ - GSQL 

V/v doanh nghiệp chế xuất thuê kho


Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2016Kính gửi: Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam;

(Lô L1, KCN dệt may Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên)

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng;

Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh.


Trả lời công văn số 1403 ngày 14/3/2016 của Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam về việc đề nghị thuê kho bên ngoài DNCX; trên cơ sở công văn số  1221 / HQHP - GSQL  ngày 26/2/2016 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, trên cơ sở kết quả kiểm tra điều kiện kho tại công văn số  1652 / HQBN - NV  ngày 22/12/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh, Tổng cục Hải quan có ý kiến về việc Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam là DNCX có địa chỉ tại Lô số L1, KCN Phố Nối B, Dị Sử, Mỹ Hào, Hưng Yên thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express như sau:


  1. Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam được thuê kho của Chi nhánh Công ty TNHH Sagawa Express Việt Nam có địa chỉ tại block 19, lô 66 Khu công nghiệp VSIP, xã Phù Chuẩn, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh để lưu giữ nguyên liệu, vật tư và thành phẩm phục vụ cho hoạt động sản xuất của chính Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam đến ngày 13/5/2016, không được thực hiện sản xuất tại kho thuê này. Trường hợp cần gia hạn thời gian thuê kho, Công ty phải có đề nghị bằng văn bản kèm theo hồ sơ trước thời điểm 13/5/2016.


  2. Công ty có trách nhiệm thực hiện theo quy định tại Điều 80 Thông tư số  38 / 2015 / TT -  BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính đối với các hoạt động liên quan đến kho thuê.


  3. Nguyên liệu, vật tư, thành phẩm khi vận chuyển từ trụ sở Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam đến kho thuê để lưu giữ phải có đầy đủ chứng từ theo quy định hiện hành.


  4. Giao Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Chi cục Hải quan liên quan thực hiện việc phối hợp và quản lý đối với hàng hóa gửi vào kho thuê bên ngoài DNCX theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc vượt thẩm quyền thì kịp thời báo cáo về Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.


Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh và Công ty TNHH Linea Aqua Việt Nam được biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

 PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.