Open navigation

Công văn 2422/TCHQ-TXNK Áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng thép


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 2422 / TCHQ - TXNK

V/v áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời mặt hàng thép

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên.

(Đ/c: Số G4A, Khu phố 4, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)


Trả lời công văn số 000117 / 2016 / CV - TLH ngày 10/3/2016 của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên (Công ty) đề nghị hướng dẫn áp dụng thuế tự vệ tạm thời đối với mặt hàng thép, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Căn cứ Thông tư số 182 / 2015 / TT - BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;


Căn cứ Thông báo về việc tiến hành biện pháp tự vệ tạm thời kèm theo Quyết định số 862 / QĐ - BCT ngày 07/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;


Căn cứ công văn số 2253 / BCT - QLCT ngày 16/3/2016 của Bộ Công Thương về áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời đối với sản phẩm phôi thép và thép dài theo Quyết định số 862 / QĐ - BCT;


  • Mặt hàng thép hình chữ H cán nóng, hợp kim có chứa nguyên tố Crôm (0,3PCT Min), mới 100%, quy cách 150 x 75 x 5 x 7 x 12000mm, tiêu chuẩn CL JIS G3101 SS400CR (thuộc mã số 7228.70.10, mã số tương ứng 9811.00.00 tại Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi): Theo hướng dẫn tại công văn số 2253 / BCT - QLCT , mặt hàng không được dẫn chiếu đến 3 mã HS gốc là 7224.90.00; 7227.90.00; 7228.30.10, do đó không bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.


  • Mặt hàng thép tấm cán nóng được cán phẳng, chưa phủ mạ, tráng, hợp kim có chứa nguyên tố Crôm (0,3 PCT Min), mới 100%, quy cách 2.8 x 1500 x 6000mm; tiêu chuẩn CL ASTM A36, A36Cr (thuộc mã số 7225.40.90): mặt hàng không thuộc nhóm sản phẩm bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.


  • Mặt hàng thép que dạng cuộn không đều cán nóng, chưa qua phủ mạ, tráng, hợp kim có chứa nguyên tố Crôm (0,3 PCT Min), mới 100%, quy cách 6.5 x coil, tiêu chuẩn CL ASTM A510-2006, SAE 1008Cr (thuộc mã số 7227.90.00, mã số tương ứng 9811.00.00 tại Chương 98 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi): mặt hàng được dẫn chiếu đến mã HS gốc 7227.90.00, có đường kính danh nghĩa nhỏ hơn 14mm, thuộc nhóm hàng bị áp dụng biện pháp tự vệ tạm thời.


Tổng cục Hải quan có ý kiến để Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên được biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);

  • Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK

 PHÓ CỤC TRƯỞNG


Trịnh Mạc Linh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.