Open navigation

Công văn 2494/TCHQ-QLRR Ân hạn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2494 / TCHQ - QLRR 

V/v ân hạn thuế đối với hàng sản xuất xuất khẩu

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam.

(địa chỉ: xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên)


Phúc đáp công văn số  13 - 2016 / HBIVN / LOG  ngày 21/3/2016 của Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam về việc không được hưởng thời hạn nộp thuế 275 ngày, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:


Ngay khi nhận được công văn, Tổng cục Hải quan đã tiến hành kiểm tra các điều kiện để được áp dụng thời hạn nộp thuế 275 ngày (ân hạn thuế 275 ngày) theo quy định tại khoản 1, Điều 42, Thông tư  38 / 2015 / TT - BTC  ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Tại thời điểm ngày 28/3/2016, Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam đáp ứng các điều kiện ân hạn thuế 275 ngày.


Nếu công ty vẫn gặp vướng mắc liên quan ân hạn thuế trong quá trình khai hải quan trên VNACCS (khai mã C) thì liên hệ theo số điện thoại: (04) 39440833 máy lẻ 9601 để hướng dẫn giải quyết vướng mắc.


Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Đ/c Nguyễn Công Bình - PTCT (để b/c);

  • Đ/c Quách Đăng Hòa - TB (để b/c);

  • Lưu: VT, QLRR (2b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RỦI RO HQ

 PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Thái Quang

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.