Open navigation

Công văn 2070/VPCP-KTTH Kết quả kiểm tra việc máy móc, thiết bị cấm nhập khẩu được bán tràn lan


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2070 / VPCP - KTTH

V/v kết quả kiểm tra việc máy móc, thiết bị cấm nhập khẩu được bán tràn lan

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương;

Bộ Công an;

Bộ Tài chính.


Về báo cáo, kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số  1642 / BCT - QLTT  ngày 26 tháng 02 năm 2016 về kết quả kiểm tra, xác minh phản ánh của Đài Truyền hình Việt Nam về việc máy móc, thiết bị cấm nhập khẩu được bán tràn lan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Giao các Bộ: Công Thương, Công an, Tài chính căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để xử lý các kiến nghị tại văn bản nêu trên theo thẩm quyền và quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chức năng tập trung triển khai thực hiện; bảo đảm quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc nhập khẩu, mua bán các loại hàng hóa thuộc diện cấm nhập khẩu, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm theo đúng quy định của pháp luật; đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.


Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.


(Bản chụp Công văn số  1642 / BCT - QLTT  ngày 26 tháng 02 năm 2016 của Bộ Công Thương gửi kèm theo)Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);

  • Đài Truyền hình Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: V.I, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH(3). LT

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Sỹ Hiệp

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.