Open navigation

Công văn 2144/VPCP-KGVX Lộ trình công khai giá thuốc trúng thầu trung bình


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2144 / VPCP - KGVX 

V/v lộ trình công khai giá thuốc trúng thầu trung bình.

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam.


Xét đề nghị của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại công văn số  559 / BHXH - DVT  ngày 24 tháng 02 năm 2016 về lộ trình công khai giá thuốc trúng thầu trung bình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có ý kiến:


Bảo hiểm xã hội Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại Nghị định số  63 / 2014 / NĐ -  CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTg, PTTg Vũ Đức Đam (để b/c);

  • Các Bộ: Y tế, Tài chính, KH&ĐT;

  • VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Khắc Định, TGĐ Cổng TTĐT, Trợ lý TTg, các Vụ: PL, KTTH, KTN;

  • Lưu: VT, KGVX (3), mn.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.