Open navigation

Công văn 2171/VPCP-KTTH Đánh giá tình hình thực hiện Nghị định 158/2006/NĐ-CP


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  2171 / VPCP - KTTH 

Về việc đánh giá tình hình thực hiện Nghị định  158 / 2006 / NĐ - CP 

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Bộ Công Thương.


Về đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số  2129 / BCT - TTTN  ngày 14 tháng 3 năm 2016 về việc báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số  158 / 2006 / NĐ - CP  ngày 28 tháng 12 năm 2006 và phương hướng sửa đổi, bổ sung, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến như sau:


Đồng ý đưa nội dung xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số  158 / 2006 / NĐ -  CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi Tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở Giao dịch hàng hóa vào Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ năm 2017. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu các nội dung cụ thể và xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định này theo quy định, trình Chính phủ xem xét, quyết định.


Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương biết, thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • TTgCP, PTTg Nguyễn Xuân Phúc;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg; các Vụ: TH, PL, TKBT, TGĐ Cổng TTĐT;

  • Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.