Open navigation

Công văn 507/TTg-ĐMDN Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số: 507 / TTg - ĐMDN

V/v phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty lâm nghiệp thuộc tỉnh Ninh Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận (công văn số 18 / TTr - UBND ngày 01 tháng 3 năm 2016) và ý kiến thẩm định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 9974 / BNN - QLDN ngày 10 tháng 12 năm 2015) về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

 1. Duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp, Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ thực hiện nhiệm vụ sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến.

 2. Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm:

  • Thực hiện việc sắp xếp, đổi mới các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến theo quy định hiện hành.

  • Trước khi sắp xếp phải rà soát, xác định nhu cầu sử dụng đất, rừng của từng công ty; diện tích dự kiến giao hoặc cho các doanh nghiệp thuê sau khi sắp xếp phải phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương; chỉ đạo các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến phải sử dụng đất đúng Mục đích, khi thay đổi Mục đích sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt phù hợp với quy hoạch được duyệt của tỉnh và quy định của pháp luật.

  • Rà soát lại đất rừng, xử lý dứt Điểm các trường hợp quản lý sử dụng đất không đúng quy định, xây dựng phương án sử dụng đất đai của các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến theo quy định tại Nghị định số 118 / 2011 / NĐ - CP ngày 17 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp và pháp luật về đất đai.

  • Rà soát lại quy hoạch 3 loại rừng theo đúng quy định hiện hành; chỉ đạo các cơ quan liên quan và các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp: Ninh Sơn, Tân Tiến hoàn thành việc rà soát, đo đạc, cắm mốc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đồng thời với việc xây dựng phương án sắp xếp, đổi mới.

 3. Việc đề nghị Ngân sách Trung ương hỗ trợ, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.Nơi nhận:

 • Như trên;

 • TTg, các PTTg: Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Văn Ninh;

 • Ban Kinh tế Trung ương;

 • Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TN&MT;

 • Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN;

 • VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, KTN, V.III, TH;

 • Lưu: VT, ĐMDN (3b). 23

KT. THỦ TƯỚNG

 PHÓ THỦ TƯỚNG


Vũ Văn Ninh

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.