Open navigation

Quyết định 511/QĐ-TTg Phê duyệt Danh mục tài trợ dự án đề xuất hợp tác kỹ thuật của Nhật Bản tài khoá 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  511 / QĐ - TTg 

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH


PHÊ DUYỆT DANH MỤC TÀI TRỢ DỰ ÁN ĐỀ XUẤT HỢP TÁC KỸ THUẬT CỦA CHÍNH PHỦ NHẬT BẢN TÀI KHÓA 2016


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009;


Căn cứ Nghị định số  38 / 2013 / NĐ - CP  ngày 23 tháng 4 năm 2013 về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ;


Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số  1628 / BKHĐT - KTĐN  ngày 11 tháng 3 năm 2016,


QUYẾT ĐỊNH:


Điều 1. Phê duyệt Danh mục dự án đề nghị Chính phủ Nhật Bản cung cấp hợp tác kỹ thuật tài khoá 2016 với các nội dung Dự án tại mục II công văn số  1628 / BKHĐT - KTĐN  ngày 11 tháng 3 năm 2016 nêu trên. Đối với Dự án hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (số 7 mục II), yêu cầu cơ quan chủ quản Dự án tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.


Điều 2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi công hàm yêu cầu Chính phủ Nhật Bản cung cấp hợp tác kỹ thuật tài khóa 2016 cho các Dự án được phê duyệt nêu trên./.Nơi nhận:

  • Thủ tướng Chính phủ;

  • Các Phó Thủ tướng;

  • Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Ngoại giao, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động

  • Thương binh và Xã hội;

  • Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;

  • Đài Truyền hình Việt Nam;

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

  • VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TH;

  • Lưu: VT, QHQT (2).GT

KT. THỦ TƯỚNG 

PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.