Open navigation

Công văn 1297/TCT-CS Chính sách thuế nhà thầu


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1297 / TCT - CS 

V/v chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016.


Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  84299 / CT - HTr  ngày 29/12/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội đề xuất về việc giải quyết vướng mắc về chính sách thuế nhà thầu theo công văn hỏi số  3745 / BQLDAĐS - TCKT  ngày 30/10/2015 của Ban quản lý dự án đường sắt - Bộ Giao thông Vận tải. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ điểm b2, khoản 1, Điều 12; điểm b2, khoản 1, Điều 13 Thông tư số  103 / 2014 / TT -  BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài chính và hồ sơ kèm theo, Tổng cục Thuế nhất trí với đề xuất của Cục Thuế thành phố Hà Nội tại công văn số  84299 / CT - HTr  nêu trên. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hà Nội căn cứ Hợp đồng giữa Ban quản lý dự án đường sắt và nhà thầu chính nước ngoài; Hợp đồng giữa nhà thầu chính nước ngoài và nhà thầu phụ Việt Nam; Phụ lục hợp đồng và các tài liệu có liên quan khác để hướng dẫn các bên thực hiện khai, nộp thuế và quyết toán thuế nhà thầu theo đúng quy định.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Vụ PC, Vụ CST (BTC);

  • Vụ PC (TCT);

  • Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.