Open navigation

Công văn 1339/TCT-KK Gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản


BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------

Số:  1339 / TCT - KK 

V/v gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016


Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk


Tổng cục Thuế nhận được công văn số  834 / CT - THNVDT  ngày 10/3/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:


Căn cứ Khoản 1 Điều 21 Thông tư  151 / 2014 / TT - BTC  ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:


“Điều 21. Sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1, điểm c Khoản 2 Điều 31 Thông tư  156 / 2013 / TT - BTC  như sau:


1. Bổ sung điểm a và điểm d Khoản 1 Điều 31 như sau:


“d) Không có khả năng nộp thuế đúng hạn do gặp khó khăn đặc biệt khác.


Khó khăn đặc biệt khác bao gồm: ngành nghề kinh doanh chính mà người nộp thuế đang hoạt động bị cấm hoặc bị ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (không bao gồm trường hợp bị cấm hoặc ngừng, tạm thời ngừng kinh doanh do vi phạm pháp luật); đối tác hủy hoặc không thanh toán đúng hạn theo hợp đồng đã ký kết làm kết quả sản xuất, kinh doanh của người nộp thuế bị lỗ do đối tác thuộc một trong các trường hợp sau:


  • Phá sản;


  • Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị đột tử;


  • Người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc chủ hộ kinh doanh bị mất tích””.


Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp khó khăn của Công ty TNHH Khoáng sản Thiên An không thuộc các trường hợp khó khăn quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư  151 / 2014 / TT -  BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1 Điều 31 Thông tư số  156 / 2013 / TT - BTC . Vì vậy, không áp dụng gia hạn nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định pháp luật về thuế trong trường hợp này.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk hướng dẫn doanh nghiệp có văn bản gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk xem xét gia hạn nộp tiền cấp quyền khai khoáng sản năm 2016. Trước khi có kết quả giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, Tổng cục đề nghị Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục thực hiện các biện pháp đôn đốc doanh nghiệp nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản vào ngân sách Nhà nước.


Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.Nơi nhận:

  • Như trên;

  • Các Vụ: CS, PC (TCT);

  • Lưu: VT, KK3b.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG


Nguyễn Đại Trí

Tải về văn bản (file PDF):

Câu trả lời này có giúp ích cho bạn không? Yes No

Send feedback
Rất tiếc là chúng tôi không giúp được nhiều. Hãy giúp chúng tôi cải thiện bài viết này bằng phản hồi của bạn.